Címke: kromek

A szó

Alapesetben, a modern nyelvészetben a szó, egy jelentéssel rendelkezik. Ennek a gondolatnak a következménye a szótári jelentés fogalma, ami egy jelentést sugall.  A magyar nyelvben ez nem igaz, ezért a magyar nyelv szótári jellegű tanulása lehetetlen. A magyar nyelv ennél több, és egyszerűbb. Tudomásul kell venni, hogy két magyar nyelv létezik egymás mellett. Az egyik a gyöknyelv, a másik a tanított magyar nyelv. Ma Magyarországon az emberek többsége a gyöknyelvet beszéli. Az állami oktatás már a nyelvújítás óta folyamatosan kitanít bennünket a gyöknyelvből, mégis mivel a gyöknyelv magában hordozza az indoeurópai nyelveket is, ezért, viszonylag könnyen megtanulja a magyar ember ezeket a nyelvidegen szabályokat, sőt egyes szavakat gyököket visszailleszt a helyére a gyöknyelv rendszerében és megjelenik a visszaillesztett gyök régi-új szóképe. Például a nyelvünk ős régen természetéből adódóan, ismeri a ViL, ViL -an, ViL -ám, ViL -ágos, ViL -ágit, szavakat. Az elektromosság feltalálása során, csak használatba kellett venni a villany szavunkat. És láss csodát, fel –ViL -ant, nem csak a szó jelentése, hanem a szóképe is megegyezik a feltalált villany szóval. A kettős nyelv addig fog élni a magyar nyelvben, amíg a jelenlegi magyar nyelvtant, és finnugor szemléletet tanítják. A tudományos körök bármilyen erőlködése, a nyelvújítás, azért felesleges, mert bármelyik élő, indoeurópai nyelvrendszer, vagy feltalált „modern” nyelvelméletet vetik be, és próbálják „megregulázni” a mi nyelvünkben az a kitalált, megalkotott elmélet már bent van! A része, sőt működik, mint valami vegetatív[1] rendszer. Mindenki számára világos, hogy egy rendszer legyen az bármilyen, egy részével nem elemezhető, főleg nem szabályozható.

A szavak egymástól való megkülönböztetése, csoportosítása, a szójelentésen kívül, a tudományos nyelvészetben, többféle szempont alapján történik.  A jelenlegi nyelvészeti vizsgálatok a magyar nyelvben, a szójelentés-szóalak összefüggéseit, az alak-jelentés viszonyt tárgyalja. Ez a vizsgálati forma nem teszi lehetővé a gyökelemzést, mivel a gyöknek, nem jelentése[2], hanem szóképe van. A magyar nyelv gyöknyelv, ezért nem alkalmazható rá a más nyelvekben használatos „morfémák” elvonása, mert ebben az esetben legfeljebb szótövet, s nem gyököt kapunk! A szótőnek pedig nincs szóképe, csak jelentése.

A magyar nyelvben a gyök szóképe határozza meg a szó jelentését, és a szóképét. Minden magyarul beszélő ember kialakít a beszéd elsajátítása során a kezdeti szavacskákról egy szóképet. Teljes értékű magyar nyelvet csak így beszélhet! Ezt csecsemő korában[3] sajátítja el.

Ezek alap szóképek, megjelennek a gyermek száján, kezdeti szavacskához kötődve, amit gyöknek hívunk.

Gyökszóképnek, több jelentése, árnyalata létezik!

Tévedés, amikor azt mondják, hogy a gyermek első szava a „mama” vagy a „papa”. Nem. Minden gyermek első szava, egy egyedi-hang[4].  Ilyenek: a[5], aa, á, aá, o, oá, stb. Ezeknek az egyedi hangoknak a birtokába tanulják meg a többi hang kiejtését, és megszületnek kiejtve, a gyökhangok. Azt is meg lehet figyelni, hogy ezekkel az egyedi hangokkal már kommunikál a gyerek. Rámutat „a”, ha nem tetszik, akkor „á” aztán „oÁ”. A gyermeki beszéd első kommunikációja egyedi hangokkal történik. A gügyögő gyermek, használja az egyedi hangok, minden elérhető változatát, nyitott-zárt, magas-mély, hosszú-rövid, az átmenetekkel a teljes leírható egyedi hangrendet.  Később az anyja, a mama szó hajtogatásával, megtanítja a „Ma-Ma”, MaMa, szavakra. Látható ennél az egyszerű példánál, miként sajátítja el a gyerek, a „Ma[6]”, ami a gyermeknek a mama, fogalomban, első sorban az anya fogalom képét.  A MA[7] gyök, gyökszó képe a gyermek gondolkodásában rögződik. Az „anya” szókép mellett elsajátítja a szó többi jelentését is. A magyar nyelvben a „Ma” gyök az egyik legtöbbet előforduló gyök. Legalább egy hangrendi változata szinte minden mondatunkban megjelenik. A gyermekben így alakul ki a gyökről alkotott kép. A „Ma” szókép, már tudatosul a gyerekben és megtanulja a „Ma” Ősgyök fogalmát. A „Ma” ősgyök, az előfordulásának gyakorisága miatt, a magyar nyelv meghatározó Ősgyök képe. Mondhatnánk azt is a „Ma[8]” Ősgyök, a magyar öntudat anyai jelképe! És ez a világ legtöbb nyelvén így van. Legfeljebb nem tudják. A hiányos, a szójelentés tanulására épülő nyelvek nem rendelkeznek, a szótő képével mert a szótő nem gyök, és ezért az egyedi hangzók hangsúlyozását nem értik, mert nem tudják a hozzá kötődő szóképet azonosítani. A szókép hiányában beérik, a Ma szótő, „anya” fogalom tanult, néha idegen nyelvű jelentésével, melynek már a lefordított jelentésen kívül semmi köze sincs a Ma gyök, szóképéhez.

Az egyedi hangok itt csecsemőkorban, alakulnak ki. Ezért változatos a magyar magánhangzók listája. A magas-mély a rövid-hosszú, valamint az időt jelentő egyedi hangok. Általánosságban elmondható, hogy a gyökökben megjelenő magas hangok a jövő, és az isteni szintet, a mély hangok a múlt és a földi szint, fogalmak megjelenítéséhez kötődnek.

A magyar nyelvoktatás másik nagy hibája a mondatszerkezet, hibás tanítása. A nyelvtan szófaji és mondatrész kategóriákba sorolja a szavakat. Ezek a kategóriák a magyar nyelvben nem alkalmazhatók. A magyar nyelv ennél több!  A tanított magyar tudományos nyelvészet a szavakat kétféle módon elemzi, először meghatározza a szó fogalmát ez, az „egyszerű szó”, ezeket összeadva alakítja ki az „összetett szó” fogalmát. A mai nyelvszerkezet vizsgálat elfogadott rendszere, a szavak meghatározott szerkezeti elemeire történő bontása. A szerkezeti elemekre történő bontás, egy előre közös megegyezéssel[9] meghatározott jelentéssel rendelkező szó, felépítésének, elemeinek a definiálását jelenti. Ez a szabályrendszer a ragozó gyöknyelvre nem alkalmazható!  Az alkalmazása téves, hiányos következtetésekhez vezet. Talán úgy néz ki, mint amikor nem ismerjük egy épület elemeinek a nevét, tégla, fal, ablak, és elbontjuk a házat majd bontás közben adunk nevet az egyes elemeknek. Nyilvánvaló ez hibás módszer, főleg akkor, ha tudjuk, hogy a nyelv már a fal építése előtt, sőt az adott szerkezeti elem feltalálása előtt, megalkotta a legjobban ráillő gyököt, és szót.

A magyar nyelv, ragozó gyöknyelv, mivel a szó jelentése nem a szavak előre történő megtanulása során jön[10] létre, hanem a gyökrendszer szóképével, és a szavak ragozásával. A tudatosan kitanító, vagy eltanult jelenleg alkalmazott, szerkezeti vizsgálatok nem ezt az elvet követik[i]. A mellékelt tudományosnak leírt elképzelés helyett a magyar ragozó gyöknyelvben a szavak felépítése az alábbiak szerint néz ki:

A szavak felépítése

 • Szó felépítése
  • Gyök: A gyök hangokból áll.
   • Egyedihang
   • Gyökhang
  • Gyökök összekapcsolódása[11]. Gyökfüzérek. Szóalkotás.
   • A gyökkapcsolat lehet elavult és csonka gyökkel is[12]
   • A gyökök összekapcsolása többféle lehet.
    • Kiejtés szerinti kötődés
    • Gyökkapcsoló kötődés
   • Gyöksorrend: A gyökök, legyen az teljes, vagy csonka gyök, a szóban elfoglalt helye.
    • Hangsúlyos gyök. Általában a szó elején helyezkedik el
    • Képmódosító gyök a hangsúlyos gyököt követi.

Tehát a gyöknyelvészetben a szó, a gyökök egymás után történő rakosgatása[13]. Összefűzése.

Minden szó önálló szóképpel és szótári jelentéstartalommal rendelkezik.

A hangsúlyos gyök gyökképe, a meghatározó, kép és jelentésalkotó, ezt a képet és jelentést módosítja a hozzáfűzött gyök szóképe. Az így létrejött szó képe, és jelentése, már egy új szóképpel és jelentéssel rendelkezik. További gyökök hozzáfűzése, a meglévő szóképet és jelentést módosítja, és újból új kép és jelentéstartalom jön létre.

[1] A rendszer fenntartásához szükséges. Magától működő folyamat.  Az esetek többségében nem is tudjuk, hogy létezik.

[2] Az indoeurópai nyelvészet úgy tartja, hogy a szó a nyelv, a beszéd elkülöníthető egysége, mégis a szó nyelvészeti tartalomként nem használható. Azt állítja, hogy amire a nyelvhasználók képzelőereje is támaszkodhat, az négyféle szót különböztet meg: a hangnyelvtani, a szótári, az alaktani és a mondattani szót. A szó írott, tanulható tartalma a szó jelentése, ez szóképpel nem kell, hogy rendelkezzen.

[3] Valószínű ez minden nyelvben így van, csak a nyelvek nagy többsége már nem érti meg ezeket a kezdetleges szócskákat, amit gyöknek hívunk.

[4] Olvasd, az egyedi-hang fejezetben.

[5] Közbe ne felejtsük el, hogy az egyedi hangok, nem betük, és nem magánhangzók. Az egyedi hang a gyökhangról levált kísérőhang. A gyermek száján is ott van ez a kísérőhang, igaz még nem alakult ki a fogalomképe, de megjelenik, meghallható a halk, „H” hang, ah, áh, ha, többféle képen sírnak, haáh, ahháá, oháh. Csak figyeljünk.

[6] Olvasd: Blogkönyv 2. „B”, „N” Gyökhang című fejezeteket.

[7] Olvasd: Blogkönyv 2. A magyar szavunk elemzése.

[8] Példák: ma, mai, maga, makk, magyar, magas, maga, fogalmak, származás, madár, ima.

[9] A nyelvek többsége, a szó előre körbeírt, jelentésére vonatkozó, egyezményes nyelvtani szabályokban elfogadott, tartalomra, jelentésre vonatkozik. Ezek az elsődleges egyezmények, eleinte kisebb csoportokban, családokban, törzsekben, népekben alakult ki. Mivel a beszéd csak az előre megtanult jelentéstartalmú szavakkal volt lehetséges ezért alakultak ki a szigorú rendre épült nyelvi rendszerek, szabályok. A magyar nyelv nem ilyen. A magyar nyelv gyöknyelv.

[10] A kevés szókinccsel rendelkező gyerek, kapásból megérti, majd használja azokat a gyökökre épülő új szavakat, amit még soha nem hallott. Egy szó jelentését akkor kell megtanulnia, ha az újonnan halott idegen gyökszó, elavult gyököt tartalmaz. A magyar nyelvet, az anyjától megismert gyermek hat éves koráig, megtanulja gyök magyar szóképét! Később elsajátítja a ragozást.

[11] A modern nyelvészetben ez az összetett szó.

[12] Ez a ragozás-toldalékolás, a nyelvészetben.

[13] A gyökök összerakásával új szavak keletkeznek, ezek az új szavak az eredeti gyökök szóképének egyik, másik változatával alakulnak ki és egy újonnan megformált szóképet hoznak létre.

[i] A tanított nyelvszerkezet

A szavak felépítése

 • A Szó
  • Egyszerű szó
   • Szótő (A szótő nem gyök)
    • A szavak legegyszerűbb alakja.
    • Könyv, asztal, alma, szerelem, boldog.
    • Az egyszerű szó szótári alak
   • Toldalékos szó
  • Összetett szó
   • Összetett szó
    • Két önálló szó összekapcsolása[i]
    • Két szóból egy harmadik jelentés keletkezik[i]
   • Többszörösen összetett szó
    • Három vagy több szó összekapcsolása
   • Toldalék[i]
    • Rag
    • Jel
    • Képző
   • Kötőhang

 

Article source: http://blog.kromek.hu/?p=6359

Az Arvisuráról

Még egyszer Paál Zoltán ARVISURA című könyvéről.

A magyar közbeszédben, az interneten, a történelemmel, a magyarok eredetével, múltjával kapcsolatos fecsegés, közben, gyakran felmerül az ARVISURA által megfogalmazott világ. Bemutatott történelem.

A Püski kiadónál 1998-ban megjelent két kötetes mű egy olyan magyar múltat mutat be számunkra, ami az addig tanultakhoz viszonyítva kiemeli a magyarságot, a hivatalos történelembe tanított szerepéből.

Nekem egy eredeti gépelt kézirat másolata van meg „A Palócok regevilága” címmel 1972. évi dátummal.

Ebben Paál Zoltán leírja, hogy kitől és hogyan kerültek hozzá „a régi regék” és a történeteket. A kéziratot Ózd város fennállásának 700. évi évfordulója alkalmából adta át, a városnak.

Az átadásról így ír:

„Az évforduló alkalmából szeretnék átnyújtani kedves városunknak és a palócságnak egy csokorra valót e régi történetekből, tisztelettel adózva egykori bajtársaim emlékének.”

A mű keletkezésének körülményeit, annak tartalmát a magyar társadalom még nem fogadta el. Azt sokan kifogásolják.

Paál Zoltán egyszerű ember volt, kohász, legalább tízezer oldalt tesz ki a kézirat, az Arvisurák. Ezeket a történelmi eseményeket, azok összefüggéseit, annak összetettsége miatt azok a történészek sem merik elemezni, akik jártasak a saját területük hivatalos változatában. A történeteket, azok valóság tartalmát, cáfolni bizonyítékokkal nem tudják. Talán ezért, a hivatalos körökben gyártott áll fikciókkal próbálják kikezdeni. Jobb lenne, ha a cáfolatok a „tudományos” világ megalapozott összefogásával jelenne meg, és nem kitalált legendák gyártásával, a történet megírásának körülményeiről. Nem kell többet látni az egészben, mint amit Paál Zoltán mond: személyes élményként élte meg. Nem a mű születésének a körülménye a hátborzongató a kérdésben, hanem az, hogy az ARVISURA tartalmától félnek. Továbbá az, hogy a mai hivatalos történelemírással megegyezik. Ha el kell valamin gondolkodni, akkor ezen el lehet. Amennyiben ehhez a gondolathoz hozzá tesszük, hogy a hivatalos tudományos körök meg sem próbálják „tudományosan” cáfolni, akkor ez aggasztó, bármi is az igazság.
Maga az írás nagyon összetett ezt nem elég elolvasni, ezt a művet egy életen át tanulni kell. Nekem sikerült a könyv megjelenése előtt elolvasni, az első kézirat egy másolatát. Nem sokat értettem belőle. Ma már tudok benne keresni, mert tudom, hogy találom meg az adott témát. Aki azt mondja erről a műről, hogy valamivel nem ért egyet, arról tudni lehet, hogy nem olvasta, vagy ha olvasta, akkor nem értette meg.

Legrosszabb esetben azt lehet mondani, hogy nem tudom elfogadni ezt vagy azt a leírt, dolgot. Ellenben, egy ilyen ellenérzésnek kell, hogy legyen magyarázata. Ha az ellenérzésnek van, megfogalmazható tényszerű magyarázata, akkor erre, az Arvisura magyarázatot ad. Ha nem találom meg a magyarázatot, hogy miért nem fogadom el, akkor szubjektív elfogult ellenérzéseket fogalmazok meg, az Arvisurával szembe. Ez félelmetesnek tűnik. Ezért ez egy valóságos, (racionális) történet rögzítés.

Mivel minden lehetséges a mű keletkezésével kapcsolatba, azt tudni kell, hogy nem egy ember fejéből pattant ki. Egy ember ennyi ismerettel nem rendelkezik, legfeljebb leírja.

Nagyon nagy előnye az Arvisurának, hogy legendát teremtett. Számomra ez a tény a legfontosabb. Lehet, hogy nem véletlen az írás időpontja, felkészíteni a társadalmat, rendszerváltás előtt van az ország, és ezt a körülményt a párt felső vezetői már láthatták előre. Nem tudni az igazságot. A könyv kiadása mégis csak nehézkesen majd harminc év elteltével, 1998-ban történt meg.

A történet azt írja le, nem sértve a hivatalos történetírást, hogy miként lettünk magyarok.

2015 Június 8.
Kromek Pál

Article source: http://blog.kromek.hu/?p=6341

Ősiségünk

A Magyarországon, a Kárpát-medencében élő népek nyelvének alakulása szorosan összeforr a magyar nyelv eredetével.

A nyelvünk, a magyar nyelv, magában hordozza a világ történelmét, a világ vallásait, a tudományokat.

Ezért titkolják előlünk.

Mondja Kiss Dénes, másokhoz hasonlóan, mintha a „Marsról” jött volna.

Valamikor a rendszerváltás után, amikor a Fidesz hatalomra került, volt Orbán Viktornak egy elszólása:

„Azt mondták, mindent meg szabad tennünk, mindet! Nincsenek tabu témák, mindenhez hozzá lehet nyúlni, meg lehet változtatni!

Csak egy dologhoz nem nyúlhat senki az a nyelv!”.

Visszanézve ez így is történt!

Valószínű pontatlanul idézek, de megmaradt bennem ez a gondolat azóta sem hagy nyugodni. Miért ez a nagy titkolózás, kik mondhatták, hol mondhatták és főleg miért?

Ekkor kezdtem el foglalkozni a magyar nyelvel azóta sok minden megvilágosodott előttem. Ilyen a történelem hamisítás.

Mivel több esetben látom a vitákat az alternatív történelmi álláspontok, és a „Tudományos”, vagy annak mondott felfogás között mindig eszembe jut a fenti elszólás.

Úgy gondolom, hogy rengeteg, kitűnő alternatív történelmi írás létezik a témában. Lássuk be, ezek mind csak egy-egy szeletét tartalmazzák a valóságnak. Vannak átfogó művek, vannak kitűnő részterületekkel foglalkozók. A gond az, hogy a mai tudományos szemlélettel vizsgálva mindegyikben találhatók kifogásolni valók.

A közelmúltban a Magyar kormány létrehozott egy intézetet, ami a magyar nyelvvel kíván foglalkozni. 2014-ben megalakult a Magyar Nyelvstratégiai Intézet néven a magyar nyelv védelmében. Számomra már a neve is elrettentő. Mivel foglalkoznak? Talán fejlesztik a stratégiai célok irányába? Most olvastam egy szlogenjüket:

-A Magyar Nyelvstratégiai Intézet azért dolgozik, hogy meg értsék, egymást az emberek-

Én kérdezem, a paraszti beszéd erre nem alkalmas? Az még jobban pellengérre kerül? Szégyen, Magyarország a világon az egyetlen ország ahol a gyerek az iskolában a saját nyelvének a tantárgyától fél a legjobban. Mi lesz itt? Ezt még fejlesztik?

Az iskolákban, nem csak rosszul, hanem rosszat tanítanak. A jelenlegi hivatalos nyelv, a nyelvújítással, a helyesírással, elszakadt a magyartól, a nyelvtől. Kigúnyolják, leminősítik, megbuktatják, ha magyarul beszél és nem ismeri a “kiművelt”  mesterséges, mondhatnám kitalált, kifejlesztett, beszédet. Szívesen használom ezt a fogalmat “kiművelt”,  mert kitűnően tükrözi, azt, hogyan tanítják ki a gyereket a nyelvének ismeretéből. Régen mogyoró pálcával tették, manapság a nevelés egyéb eszközeivel. Ha az oktatással megtévesztik a gyereket és egy nem létező, mesterségesen megalkotott, mesterséges szabályok közé zárt, nyelv irányába terelik, akkor elvész az utolsó is a nyelvünk.
Ez a fő hiba!

Ahogy nézegetem, a fenti intézetről szóló írásokat úgy látom ez egy “mézes madzag”. Félek eleget fog tenni az elvárásoknak. Előbb utóbb tenni kell valami, de úgy mint a történelembe, itt is kellenek manőverek, melyek az alkotók reményei szerint többet ártanak, mind használnak.

Amíg nem merik az igazságot kimondani, hogy a magyar nyelv, az ősnyelv, amit több nemzetközi fórum felismert, csak mi magyarok , főleg a kiművelt honfitársaink, tagadjuk, addig egy idegen nyelven megfogalmazott nyelvészeti intézet nem tudja a magyar nyelv ügyét szolgálni!

A fenti állításom, több “alternatív” témába jártas író megfogalmazza, akiknek a történelmi írásaira több esetben hivatkoztam én is, és mások is. Ez már több száz éves folyamat. Horváth István, Grandpierre K. Endre, Badinyi, stb. Kérdezem én miért nem a rovást, azok forrásait, a ragozott nyelveket, a gyököt, kutatják? Mert azok magyarok? A nyelvünkön van?
Egy szó mind száz. A fenti intézet nem jöhetett másért létre, mint a megtévesztés, a kiművelés fokozása.

Abba reménykedek, hogy rosszul látom ezt a kérdést. Milyen szép is lenne, ha egyszer hivatalosan, Magyarországon is elismernék az Ősi jussunk. Netán ha tanítanák. Mégis, hogy jövök én ahhoz, hogy elvárjam a magyar gyereket magyarul kell tanítani!

Mégis reménykedem, na nem a kormányokban, hanem a nyelvünkben. A magyar nyelvet nem kell félteni, nem árt neki semmi. Rengeteg ellenséges és a valóságtól elrugaszkodott mű jelent meg az elmúlt ezer esztendőben. Voltak divatkorszakai az idegen nyelvekkel, tudományos és féltudományos szavakkal fertőzve, de átélte. Így lesz ez most is, a tudományos és angol irodalommal. A mi nyelvünket mai napig, szinte változatlanul beszélik, míg az uralkodó angolt beszélők nem értik meg Sekszpirt (Shakespeare). Az a tudás, amit ez a nyelv, a magyar hordoz, örök-életű. Mint írtam ez az emberiség ősnyelve, ami magában hordozza a világ történelmét, és tudományát. Én úgy látom, hogy van kapcsolat az egyiptomi, kánaáni, sumer, kínai, indián, indiai, ősi írásmód, azok hiedelem világa, valamint a magyar nyelv között. Nem mondanám, hogy “spirituális” ez a kapcsolat, pláne nem ezzel a szóval, de még lelki jellegűnek sem hívnám, ez egy valóságos kapcsolat. A nyelvünk is valóságos alapokon nyugszik, nem hordozza a hiedelmek elvont képét. Igaz azt kitűnően megjeleníti. A magyar nyelven, a fonetika, annak megjelenése, az írt és kimondott beszédtekintettel a rovásokra, úgy tartalmilag mind formailag is hasonlóvá teszi a magyar és az ősi nyelveket, írást. Úgy gondolom leginkább az egyiptomi nyelvhez kapcsolódik.
A nyelvünk a természeti törvényeket úgy mondja el, mintha megszerkesztették volna a szavainkat. Ezt más nyelvek nem jelenítik meg.
Egyszer talán eljutok addig, hogy leírom ezeket a gyököket, ragokat.

Minket magyarul beszélő embereket nem sújtott a bibliában leírt nyelvzavar.

Nem a mi nyelvünk keveredett össze, hanem azoké, akik mindig más a magyartól eltérő szavakkal büszkélkedtek. Ellopták, eltanulták, majd egyezményessé tették ezeket a szavakat, amit nem értettek, így születtek meg az Indoeurópai kevert nyelvek. Ez a folyamat ma is tart. Szinte szégyellem, amikor a kigondolt idegen kifejezések helyett magyar szavakat használok, mert attól tartok, hogy nem értik meg. Ezt az elidegenített tudást verik belénk. Nem tudják, hogy nekünk van szebb, jobban kifejező szavunk egy-egy fogalomra.

Na és az a szó az eredeti!

A témában a rovásokkal és az egyiptomi hiedelemvilág kapcsolatával én is foglalkozom, írtam is pár száz oldalt róla. Most egy gyök szótáron dolgozom, igaz nekem nincs olyan hajlamom, hogy publikáljam. Most, itt nem hozok példákat, mert az egyiptomi, a Sumer, a Kánaáni, példáktól hemzseg a web, és nagyon sok igazságot hordoz.
Az én gondolkodásom valóságos (racionális). Lehet, hogy ez, az iskoláink bűne, nem tudom. Vannak előttem titkok, olyan kapcsolatok a nyelvünk, a történelem és a tudományok között, amit a véletlenek sorozatának lehetne hívni, amikor arról beszélünk, hogy a nyelvünk, milyen mértékben adja vissza, jeleníti meg az előbb felsoroltakat. Az, aki a magyar nyelv szerkezetébe elmélyed, láthatja ezt a beágyazódást. Amit biztosan feltűnik, hogy ebben a nyelvben megjelenő tudás, több ezer éves, tartalmakat jelenít meg. Ezért logikus az állítás, hogy nem lehet 1-2 ezer éves nyelvről beszélni, mert a legrégebbi nyelvemlékek, fentebb említett, mezopotámiai, kínai, egyiptomi, kánaáni leletek, egytől-egyig tartalmaznak magyarul megjeleníthető, nyelvi bizonyítékokat. A véletlenek sora végtelen. Ez maga egy paradoxon, amit csak az Ősnyelv old fel.
Létezésére, magyarázat lehet az isteni beavatkozás, az idegen kultúrák befolyása, nem tudom melyik igaz. Egy biztosnak látszik. Ez magától, -a nevetséges rogyadozó tákolmány, a törzsfejlődés elmélete keretében,- így nem tudott kialakulni.

Az is biztos, hogy nem lehet a magyar nyelv olyan nyelvek fejlődésének a kivonata (szintézise), melyek kevesebbek a kifejlődött új nyelvnél. A fordított „Indoeurópai tudományos” gondolkodással,  a nyelvi fejlődés elképzelésével szemben, az igazság az, hogy ez fordítva működik.

Elvenni csak abból lehet, amiből van mit. A magyarból mindig volt, és lesz!

Néha a legegyszerűbb igazságokat nem látjuk meg, mert elhisszük, amire “kitanítottak”.

Érdekes módon kapcsolódik a nyelvi kérdésekhez az Őstörténetünk.
Őstörténetünket illetően, jelenleg a szokásos gondolkodásmódtól eltérően, -ezalatt az előadott, vagy másként, eladott folyamatokat értem,- két gyökeresen eltérő vélemény létezik.

 1. Az egyik folyamat a történelem teljes Ősi folyamatáról beszél a nyelvek megjelenésétől kezdve. Ez a gondolkodásmód a Kárpát-medencébe teszi a kezdeteket, az Ősmagyar eredete, és legalább 150-300 ezer évre.
  1. Azt mondja a magyarok ősei, bárhogy is hívták őket mindig a Kárpát-medencébe éltek. Istenek idegenek leszármazottjai, a nyelvüket az Istenek beszélték. Ezért, szinte másodlagos a magyar népnév, és ember kezdeti kialakulásának okfejtése. A vándorlások forrása és célja a Kárpát-medence, közbe megőrizve a magot, az emberiségnek.
  2. Talán ez a legjobban szélsőségesnek nevezett teljesen elutasított gondolatmenet, és ezzel foglalkoznak a legkevesebben. Erről mindenki hallgat. Kimagasló képviselője – Magyar Adorján. A Csodaszarvasról írt Londonban megjelent munkájában adott hangot annak a nézetének, hogy a magyarok “kezdettől fogva, mindenkit megelőzve a Kárpát-medencében laktak”. Magyar Adorján és követői a Kárpát-medence őslakosságát is magyarnak képzelték.
 2. A másik gondolatmenetet folytatóknak két fő csoportja létezik.
  1. Az egyik az ismert mindennapi politikától irányított tudományos gondolkodásmód.
  2. A másik az ebből kifejlődött “alternatív elméletek” sorozata a Krónikáink magyarázata. Ennek a tudományostól eltérő irányzatnak a legismertebb képviselője dr. Kiszely István a következőket mondja: Saját hagyományaink őstörténetünket a hunokkal, az európai történettudomány (Flavius, Jordanes, Freisingi Ottó, Spalatói Tamás, Brémai Ádám, Regino prümi apát stb.), pedig a szkítákkal kapcsolja össze; ez utóbbi alatt értve minden “Keletről jövő ismeretlen népet”. A “klasszikus műveltséggel” rendelkező szerzők a magyarokat gyakran Gógtól és Magógtól származtatták. Ezek az elméletek mind a Kárpát-medencébe való vándorlásokat emelik ki és részeltetik.
   Egyre inkább terjedőben van a sumer-magyar rokonságnak a nézete, amelyet Badiny Jós Ferenc, +Bobula Ida, Csőke Sándor, Endrey Antal, Gosztonyi Kálmán, Hary Györgyné, Mészáros Gyula, Nagy Sándor, +Oláh Béla, +Padányi Viktor, +Schédel Antal és +Zakar András és sok más szerző képviselt, illetve képvisel. E kutatók közül néhányan komoly művelői a sumerológiának és a Kárpát-medencébe bekerült iráni eredetű népeknek – a szkítáknak, a szarmatáknak (és szauromatáknak) valamint a jászoknak – kultúrája és nyelvi eredetéről valós adatokat szolgálnak, de nem “a magyarság” eredetét kutatják. Hozzáteszem: főleg nem a jelenlegi, és az “Ősi” Kárpátmedencei népeket és nyelvet!

A poszt-sumer lakosság a hsziungnu törzsszövetség tagjaiként a hunokkal is bekerültek a Kárpát-medencébe. A sumer kultúra – elsősorban a nyelv – őseinkre való hatását Bakay Kornél így magyarázza: “A sumerok a kép (fogalom) írást szóírássá alakították át, jóllehet ez már részben az akkádok (szemiták) uralma idején történt. A sumerokat ugyanis Kr.e. 2600 táján legyőzték az akkádok, ám 2100 körül ismét uralomra kerültek a sumerok. Ezt követően a sumerok egy része észak felé, a Kaukázus irányába vándorolt, nagyobb része pedig véglegesen beolvadt az elámi, majd az asszír (szemita) népbe. A sumer kultúra tovább élt a babiloni birodalomban, majd a kassu és a káld országlásban (Kr.e. 1500-700), amikor a szkíták megjelenek Kr.e. 700 táján, Újbabilónia már csak holt nyelvként ismeri a sumert. Nem lehet véletlen, hogy a világ eddig vizsgált 300 nyelvének mindegyikében megtalálhatók ósumer alapszavak közel sem egyforma mennyiségben. Jelen ismereteink mellett feltehető, hogy a szkíták már a Kr.e. II. évezredben találkoztak sumer nyelvű népekkel a Zagrosz és a Kaukázus közötti térségben; innen ered az ótörök és a sumer nyelv egymásra hatása”. A régészeti adatok alapján a török (türk) népek őshazáját Belső-Ázsiában kell keresnünk és aligha lehet kétséges, hogy a nagyállattartó lovas népek kultúrájára nagy mértékben hatott az ókori Kelet művészete, hitvilága és nyelve.

Az “Arvisura” (Igazszólások) problémája. 1998-ban a Püski Kiadónál jelent meg két vaskos kötetben Paál Zoltán ózdi vaskohász sajátos írása, az Arvisura. Mondák, regék, népi hagyományok a palóc kézművesek világából címmel. Az Igazszólások műfaját nehéz meghatározni, talán a regéhez áll a legközelebb. A történet a belső-ázsiai óhazában kezdődik, és különösen sokat foglalkozik a hunok történetével és életével. Paál Zoltán táltos regős népművész, aki ihletettségében, öntudatlanul úgy hasonlítja és gyűjti össze őseink történetét, hogy a népi hagyományok elvesztik élüket és igazi regévé nemesednek. Paál Zoltán regős kultúrájában egységes ősi nagyállattartó világban látja a magyarságot, mely világ a Kínai Nagy Faltól a Kárpát-medencéig húzódott. A szerző sajátos írásában a régmúlt idők tiszta forrásvízét emberi tisztességgel és jó szándékkal hozza felszínre, hogy elvezessen bennünket az általa “megálmodott” őshaza mesevilágába. A regei múlt nem sért hiteles történelmet, de elviszi az olvasót egy olyan csodálatos világba, amelyet “európaivá válásunkkal” elvesztettünk. A szerző egyetlen könyvet nem olvasott a magyar őstörténet témájából, ismereteit az utolsó manysi fő táltos unokájától szerezte.
Mivel első sorban a magyar nyelvel, annak elhallgatott összefüggéseivel foglalkozom, ezért úgy gondolom, hogy a Magyar Adorján gondolatmenetével tudok azonosulni.

Folytatása következik: A gyök és a rag.

Egyes részletek dr.Kiszely István könyvéből valók.

Article source: http://blog.kromek.hu/?p=6326

Fanni

Egyik unokám keresztneve. Nem én választottam, hanem a szülei. A tanárai nem ismerik a név eredetét ennek némelyik hangot is adott.

Mivel a szavak elemzésével foglalkozom évek óta, ezért kifejtem a név eredetét.

Történelmi elnevezéseinek alakulása.

A Fanni név ősi Kárpát-medencei név.  Mondhatjuk ősmagyar eredetű újkori névnek.

Leegyszerűsítve, áthallásos becézett alakja az AN Anna Panni neveknek Fanni formában.

Panni Fanni.

AN
Az Egyiptomi Ó-birodalomban, Ré napisten lánya, a népek ősanyja.  A Gilgamesi Eposz szerint a Sumír Nimród[1] teremtője. Bál Isten társa, aki az özönvíz előtt, a Balkánon és a kárpátok közt, Bál- kánjaként[2], uralkodott és a Balaton környékén élt. Ezt a területet Pannóniának hívták ebből a névből adódott An nevének másik Kárpát medencei változata, a Panni, és a Panka. Ahol „P” a pannon, an” pedig az „An” istennő nevét jelenti. Sőt megkockáztatom, hogy maga a „Pannon” szó, mint terület később ebből a névből származik. Érdekes megjegyezni, An nevének alakulását. A Hettiták Hanna alakban, (megjelölve, hogy ez a hettita „Anna”), a Pannonok Panna (megjelölve, hogy ez a Pannon „Anna”) alakban jelenítik meg. Hasonlóképen a Hettita „Hana (S)” megfelel az „anya” szavunknak.
Az An későbbi változata az Anna.

Anna:

Anna női keresztnév. Bibliai eredetű, de inkább hébernek tartják, még ott is a kánaáni. Ana, majd a Hettita Hanna anyaistennő nevekre vezetik vissza. Ez természetesen részigazság, a Kárpát-medencei népek számára.

A Modern korban az An, Ana, Anna, Anya, Panna, Panni, Fanni, nevek változatai tömegesen megjelentek a Kárpát medencét érintő népek nyelvében, a saját kiejtésűk és áthallásaik alapján. Ilyenek: Anna: latin, lengyel, olasz, orosz, szlovák:;  Anneli: Finn; Anda: Szláv;Anina: Olasz; Nanett:Francia; Ann, Anne, Ana, Anna: Angol; stb formákban.

A Fanni név elemzése során elsősorban az eredeti nevet AN isten nevét kell figyelembe vennünk.

Az AN isten nevének megértéséhez elengedhetetlen az N gyökhang ismerete.

 1. február 22.

„N” Gyökhang

Így mondjuk eN éN An aN N.

Vagy így: Nö azaz NŐ N.

Az „N” gyökhang a női meghatározás hangja.

A Székely-magyar rovásjele:

aN

A termékenység jobb oldala Ő a befogadó. A befogadás jele, ami a székely magyar rovás N hangja. Az N hang körül kialakult, ma is érthető gyökök száma 100 fölött van.

Az „N” hang kéthangú gyökei: aN, áN, eN, éN, iN, íN, oN, óN, öN, őN, uN, úN, üN, űN, Na, Ná, Ne, Né, Ni, Ní, No, Nó, Nö, Nő, Nu, Nú, Nü, Nű

Háromhangú jelentősebb gyökök: nagy, nah, nap, nád, nász, nef, nej, nem, négy, ném, nép, név, néz, nof, nőj, nők, nőm, nőn, nul, nun.nab

Az eredet meghatározója
az „N” hang,
a Nu Nul Null Nulla gyökökkel.

ana2

Hajlított gyökei: ina, iná, eni, éni, ini, íni, una, ünő, enü.

Az „an” nemcsak a magyar, hanem a mindenkor beszélt emberi nyelvek, ősnyelvből származó egyik leggyakrabban használt ősgyöke. Latin írásos nyelvterületen az egyik legtöbbet előforduló gyök. Az előfordulásainak a száma napjainkban, csak ebben a formájában, az interneten meghaladja a 25 milliárdot. A magyarul érthető változatainak a száma száznál több. Ez az ősgyök mindig az egész egyik fele, a jobb oldal, a női oldal. A tagadás oldala, a negatív oldal, a befogadó oldal, a ban, ben jele, ragja, „in”, ez az ősgyök a női mivoltú „én”. a kinai yin. Talán ezért nem véletlen a rovás jele. A kehely; a rovás jel függőleges rovásnál, ahogy valamikor a botra rótták, jobban kifejezi a befogadó kehely, pohár, üst, katlan, jelleget. Ő maga, többek között a sokat keresett Grál. Ezt, a magyar rovásjelet, logikát kell megérteni, ahhoz, hogy a „kincsvadászok” álma teljesüljön. Ez a jel, több tízezer éves, már jézus előtt is létezett, és mindig a nőt jelentette. A NŐ az az ANA, ANYA, az ANU ANYU, az UNO, ÜNŐ, ONE, mind egyet jelent, a Nagyboldogasszonyt, az EGY asszonyt, az első nőt.

Az N hangunk és a rovásjel jelentése más titkokat is hordoz. An a megtermékenyítés istene. Az elsődleges megtermékenyítést a nap végzi el a sugaraival. Ez a kehely a Nap.

Másik megközelítése az
N Na Nap

http://www.rovasirasforrai.hu/ oldalról 2013. decemberben, Friedrich Klára 2006. januári irása alapján:


Az
n (N), vele kezdődik a hajlított jelek sora. Jelentése: NAP. E szónak két igen kifejező rovásírásos megjelenítését be is mutatom: balra Kájoni János csíksomlyói ferences szerzetesé 1763-ból, jobbra Csatlós Csaba egri rovásírás kutatóé a XX. századból. Mindkettő érzékelteti éltető égitestünk fényt, sugarakat kibocsátó jellegét. Mint már említettem, a Természetet tisztelő őseink a Nappal, a Fénnyel kereszteltek, mintegy áldását kérve a gyermekre.

A Nap kifejezése, megjelenítése, a sugárzás fókuszálásának, a ragyogás irányának, megtermékenyítő céljának eléréséhez történő összpontosítás megjelenítése. A Női, a Növekedő, a Nőies, a Növény Növekedéséhez szükséges fény forrása a Nap. Úgy tűnik, mintha a rovás jel megalkotója tisztába lett volna a fény fel-fogásának, be-fogásának parabola által biztosított jelentőségével, a nyílfeszítők ív formályú, vessző kibocsátó, napsugárzó, elsődleges alakjával. Érdekes az Angol a rovás „N” alakot, „ív” formában érti. Ez a kiejtett magyar szó az „ÍV” angolul, „Éva”, micsoda véletlen a kultúrájában megjelenő első nő, az Éva nevével azonos, úgyanúgy mint a sokat tagadott „aN”. Úgy tűnik nem értette a magyar rovás jelet.

Bál isten, a sokarcú isten, társa An, egyben az isten hírvivője, szószólója, ő maga olyan, mint Bál az isten. An, Bál isten, önálló harcosa, társa. Nevéhez köthetők az első AN-gyali gondolatok, tettek, képek. AN az angyalok, legősibb megtestesítője a nap, a föld, a víz, a levegő angyala, társa, kísérője. Mindenütt ott van, ahol Bál megjelenik. Manapság az angyal nem más, mint maga AN isten, csak nem nagyon tudjuk, mert kitanítják. Tisztába vagyunk azzal, hogy Szodoma és Gomora óta az egyházak ezt másként oktatják. An isten kitagadói, még a nemét is igyekeznek megváltoztatni. (arkangyal)

Mégis az Angyal név gyöke az AN, több nép, angyal nevében változatlanul megjelenik, kezdve a görögtől (angelos), az angol (angel), a szláv (angel, andeo), stb. nyelvekben is. Képi jelentése csak magyarul van. A szóképe pedig, fonetikusan, minden nyelven az eredeti AN gyökkel együtt jelenik meg.

Az „N” hang gyökei több titkos szót, gyökszót, gyököt hordoznak. A vallásokban, rejtélyes, írásokban, gyakran titkosnak mondott nyelvek, beszédek, elnevezések, a magyar gyökhangokból kerülnek ki. Rendkívüli példája a titkos beszédnek a madárnyelv, amit, minden magyar gyerek legalább egy változatában kipróbál, bár nem is tudja, hogy egyes tudós körök, bizonyos korokban, rejtelmes, titkos nyelvnek tüntetik fel.[3]

A madárnyelvet nem értők, még manapság is misztifikálják. Ilyen a „Titkok könyvtára” című film.  Ebben a Magyar félreértők, vagy elhazudók különösen élen járnak.

Sorban minden használt gyökhangnak a szóképe, megegyezik, az adott szavak magyarul megjelenő jelentésével, de legalább annak egy változatával, szinonimájával, vagy a rokon értelmű szó képével. Gyakoriak a szutra, a kabala, de még a keresztény írásokban is.

Az „N” gyökhang a meghatározás hangja:

aN, áN, eN, éN, iN, íN, oN, óN, öN, őN, uN, úN, üN, űN, Na, Ná, Ne, Né, Ni, Ní, No, Nó, Nö, Nő, Nu, Nú, Nü, Nű.

Meghatározza a személyes névmásainkat:

éN, oN, eN, öN,

Meghatározza azt a tagadást, ami az egész fele.

Na, Ne, uN, No,

Ilyen a meghatározott nő, az ember egyik fele:

aN, Nő.

Az „N” hang gyöke a korai mitológiákban is megjelenik:

 A NAP gyökszó:

A „nap” szavunk végigvezethető az emberiség mitológiáján, az emberi szavak kialakulásán. A történelmi és hittudományi források leírásai, az istennevek, a királynevek, esememénynevek hemzsegnek a magyar „nap” gyökszavunk egyes változataival.

A NAP szavunk köré alakult gyökszavak a következők:

A mássalhangzó képzése szerinti változatok száma huszonhét. A felsorolásból kihagytam a „dz” kezdetü szógyököket. A felsorolások hiányosak.

Nap zöngétlen szóvégi „P” hanggal:

 • TAP; táp, tapad, tapasz, tapaszt, tapasztalat, tapasztalt, Tápió, táplálék, táplálék, táplálkozás, tápláló, tapog, tapogat, Tapolca, tapos, tapu= társ (summer), tap. Czucor Fogarasi: TAP azon tompa hangnak utánzása, melyet akár a kezek, akár lábak, illetőleg tenyerek vagy talpak által megilletett, megütött, megnyomott testek adnak. Származékai amennyiben a kéz illetésére vonatkoznak: tapint, tapogat, taps, tapsol, menynyiben pedig lábnyomásra: tapod, tapog, tapos; átv. ért. tapad, tapasz, tapaszt, tapasztal stb. Megfordított alakban: pat, melyből pattant, pattog, pata, patkó származtak. Rokon hozzá: csap, csapa is, pl. a tehenek csapája, azaz, lábaik által tapodott ösvény, nyomvonal. Hangváltozattal egyeznek vele: top, tep, tip, honnan e származékok: topog, toppan, topán, teper, tepiczkel, tipor, tipeg. Mint hangutánzók rokonai a szanszkrit tup, görög tuptw, német tappen, tippen, stampfen, taumeln, tummeln, mordvin tapa- (taposni, ütni), Vámbéry után az Abuskában a csagataj tapmak (találni), talpďr (ide-oda mozog, szökdel, eviczkél), dipsz-er (tapos, tipor). Ide tartozik a héber dábab, arab dabbá (leniter incessit). Továbbá tapint, tapogat szók jelentésében a lapp toppe- (fogni, megfogni); finn tapaa- (hozzákapni, találni); észt taota- (fogni, megfogni) stb. (Budenz J.). ,Tapad’ értelemben l. TAPAD alatt.
 • ZAP; Záp, zápor.
 • SZAP; Iszap, Szapár (településnév), szapora, szaporulat.
 • CAP: Cap, caplat.(török: ütni verni)
 • NAP: Nap (égitest), nap (a hét napja), napok (több nap), vasárnap, ünnepnap, napvilág, nappal, mindennap, napig, Nápoly, Napóleon, Konstantinápoly, napkelte.
 • LAP: Lap, alap, kalap, kalapács, állap, állapot, állapít, lappang, felapróz.
 • RAP: Rap= (koppintás angol) Harap, trapp, gyarap, gyarapodik.

Nap zöngés szóvági „B” hanggal:

 • NAB: Nab (perzsa nap). Nabel (köldök török). A ba, be, ban, ben megjelenítése, tanában, alaktanában, gabonában, ugyanabban, kápolnában, stb. Ursanabi[4] (út-napistim révész).
 • DAB: Idább, odább, hordáb, hordából,
 • TAB[5]: Tab (településnév, a város ahol élek), tab (láb török) Tábor, továbbá a ba, be, ban, ben; állapotában, tudatában, bot bat tab stab (stab= bot török), csata, csatab, csatab-á-r-d, tisztább, stb. Jelentése: nap- fény, hold- világ, tűz-fény, tűz-világ.
 • ZAB: Zab, hazába, házába,
 • ZAB[6]: Szab (ruhát szab), szabás, szabad, szabadság, szabály, szabályos, megszab, megszabnunk, rosszszabb, hoszszab.
 • CAB: A ba, be, ban, ben, harcában, harcába, harcab.
 • LAB[7]: A ba, be, ban, ben megjelenítése. Lab, láb, lába, nyaláb, fénynyaláb, napfénynyaláb, általában, egyáltalán egyáltalában, aláb, alább, legaláb, legalább, stb. Czucor Fogarasi: LAB elvont gyök, melyből labda, és ennek származékai erednek; rokon, sőt azonos vele: lob, melyből a tájdivatos lobda, továbbá lobog, lobban származnak. Rokon vele leb is lebeg, lebben szókban, lib stb. Elvont értelme, könnyü sebes mozgás, milyen a labdáé és lobogó testeké. A latinban is a pila és pilum között a sebes repülést, illanást jelentő il az alapfogalom.
 • RAB: Rab, arab (rán korán), rabol, rabló, rabszolga, ráb, rába, rábiz-ni, koráb, Strabon (Sztrabon), darab, darabol. A ba, be, ban, ból, ből, ben, szótárában, órából, stb.

Nap orrhangon zöngés szóvégi „M” hangal

 • NAM: Nam, Nambír, Namúbia, nam, utánam. Nam (nam=férfi latin) Hatnám, folytathatnám, mint rag. Name (angol), inam.
 • DAM: Dam, Ádám, dam, madam, dam (sijdam török képző), példám, tudam.
 • Tam: Az „én” ragja. Szántam, hoztam, szóltam, találtam, mutattam, láttam, tuttam, találtam, stb. Támadt, támasz, támaszkodtam, tambul, Stambul, Istambul.
 • Szam: Szam, szám, számba.
 • Lam: Lam, lám, valami, valamely, slama (szalma), villám, csillám, fénycsillám.
 • Ram: Táram, szótáram, áram, áramlat, áramlás, uram, rámutat, ram, stram, iram, iramlik, karam, karám,

A Nap, mint a termékenység forrása. Női mivoltú, hiszen belőle, mint anyából árad a fény, ami megtermékenyít.

 Nun:

Nun a nulla null nul Nu gyökünkkel!

Az egyiptomi birodalmak átalakulása során a történelmi koroknak megfelően, az istennevek is változtak. A jelentősebb istenek nevei mégis évezredeken át változtlanok. A történelmi koroknak megfelelően más-más kiegészítőt vagy jelzőt kaptak. Érdekes módon, ezeknek a nagyobb isteneknek a nevei magyarul értelmezhető, a legtöbbje érthető, a nevek kialakulásának, legendáinak ismeretében, magyarúl pontosan meghatározható.

A teremtéstörténetük magyarúl, átvitt értelemű magyarázatok nélkül, érthető szavakkal valahogy így néz ki:

Az Ó Egyiptomi mitológia, megfogalmazza a semmit, a nullát, a kezdetek kezdetét. Arról a sima (mozdulatlan) állapotról beszél, amikor nem voltak élők, nem voltak holtak, nem volt sem ég, sem nap, nem voltak alkotó elemek, tűz, víz, szél, és föld, ezek a nem létező áramlások, a fekete mélységek legmélyén, nyugodtak. Ez, az örvény a mitológiában, maga volt Nun. Nun- Is-ten. Nun, az Ős[8]-elem, maga nulla. A legenda még magyarázatra sem szorúl.

Az ármlatok formályában létező „Ősvíz” egy Isten-lény. Az örvénylések tükrét sötétség borította, mert a tűz, a világ, a világosság is Nun emlőin pihent. Az istenek teremtője Nun megalkotta a Nap-ot, hogy bevilágitsa a ter-et. Nap-(p)al lett ez a nap-világ. Az örvény szín-én, a sima ősvizen, megcsillant a nap fénye a felszin látó[9] lett. A látó elött, az ősvizen, egy csíra kezdett kifejlődni majd ebből Nun a nulla a semmi, életre keltette Nefertumot a gyermek Napot.

Ma így agyják ezt elő: Kezdetben nem volt sem ég, sem föld, sem élők, sem holtak nem voltak, az alkotó és romboló elemek is dermedt tétlenségben nyugodtak Nun istenörvénylő mélyén. Nun volt az őselem, az ősvíz formájában létező istenlény. Az ő alkotórészeiből keletkezett a mindenség. Az ősvíz tükrét sűrű sötétség borította, mert a fény szent forrása is Nun keblében pihent. És az istenek létrehozója, a hatalmas Nun megteremtette a napvilágot.

Az ősvíz színén zsenge csíra bukkant elő, és hamarosan kecses, sok színben pompázó lótusz[10]virággá nőtt. A vi(l)rág áttetsző, zárt kelyhéből sejtelmes fény derengett, szirmai lassan kibomlottak, és egy tündöklő gyermek bújt ki belőle. Nun életre keltette Nefertumot, a napgyermeket.

 Nu azaz Nun nem más, mint nulla a semmi. A német null, az angol zéro, a latin nihilo. A semmi nem lehet más, mint a Sémi. Sémi a Szemita az ősi egyiptomban élő népek magyarúl megnevezett csoportja. Ilyen értelembe a Sémi, a teremtés elötti állapot. A latin már elleste a szóban a magyar nihilt, a káoszt, a zűrzavart, ami a teremtés sötét vize, ahol Nun létezett. A semmiből létrejött a Nap, ami szintén egy későbbi ősgyöke az „N” hangunknak.

 Nefertum Nofertum

 

Nefertum nevét többféle képen próbálják magyarázni. Jelenegi ismereteim szerint, nincs közösen elfogadott változat. A hangzásokból a fordításokból eredően már a megjelenése több nyelvben lényegesen eltérő. Ezekből az eltérő írásokból, kiejtésekből, a valamikor értett szavakból rossz következtetéseket eredményez.  A szó eredeti hangzása az ugynevezett „proto indoeurópai” nyelv elött hangzással bír. Ez a hangzás, ez a nyelv, ami a „Nefertum[11]” szóra jellemző a ragozó nyelvű népek beszédének kiejtésével azonos, ezen belül is minden eleme magyarázható a mai magyar nyelvel. Ez a magyarból eredő magyarázat megegyezik a szó álltal, formálódott szóképpel, a gyermeknappal.

Ne vagy No.

 Világosság lett, a Lotas[12] azaz a látás során kivilágosodott Nofertum a gyermek, nap.

Ezt írják róla:

Nofertum ókori egyiptomi isten, Ptah és Szahmet fiaként a memphiszi háromság harmadik tagja. Kultuszközpontja Memphisz volt.

Mondják:

Neve jelentése: A mindenség szépsége. Általában az illatszerek isteneként szokták említeni, pedig ő elsősorban a teremtéskor az ősvízből kiemelkedő lótuszvirág ifjú istene.

A hermopoliszi teremtésmítosz szerint kezdetben csak a káosz (zűrzavar) sötét vize, Nun létezett, egészen addig, amíg egy lótuszvirág ki nem emelkedett a mélyéből. Egy erős fénysugár hatására a virág kinyitotta szirmait és a kelyhében egy ifjú isten ült. Kellemes illat szállt fel, és világosság áradt az isteni gyermek testéből, ő volt a teremtő, a Napisten, minden élet forrása. A mítosz szerint mikor a Nap nyugaton lemegy, akkor ebben a lótuszvirágban rejtőzik el, mely újra összecsukódik felette. Reggel, a kinyíló virág újra útjára engedi a Napot, hogy az megtehesse nappali útját a Föld körül. Nofertumot nem csak a kék lótusszal azonosították, hanem magával a Napistennel, Atummal is. Mint Atum egyik megjelenési formáját, gyakran a „Fiatal Tum” névvel illették.

A Piramisszövegekben (PT 266) úgy nevezik, hogy „a lótuszvirág, mely Ré orra előtt van”, ez arra utal, hogy az illattal való kapcsolata egészen korai. A szöveg egy Ré elleni lázadásról mesél, ami még akkor esett meg, mikor a Napisten gyermek volt. Az ellenségei úgy döntenek, hogy reggel, amikor keleten van, támadást intéznek ellene. Heves küzdelem alakul ki, mely Ré védelmezőinek győzelmével végződik. Egy meglepő részlete ennek a történetnek, hogy Ré a mindent eldöntő ütközetben az orrlyukai alatt egy lótuszvirágot visel.

Előfordult, hogy Nofertumot a Rével is azonosított Hórusszal azonosították.

Memphiszben egy hármasság tagjaként tisztelték, mint Ptah és Szahmet gyermeke. Butóban a kobraistennő, Uadzset fiának tartották, Bubasztiszban pedig a macskatermészetű Basztet istennő fiának.

 Nyilvánvaló a magyar nyelvel, ennél többet ki lehet hozni a fenti leírásnál. Magyarul a fenti leirás szerint a semmiből, a nullából, NUN létrehozta Nofertumot. Akit nevezhetnénk magyarúl Látónak, mert ezt haljuk, a Lótusz kiejtésekor. Látó nem más, mint a gyermek Nap, felnőtt korában vállik azzá, akkor lesz Ré a Napisten. Noferttum elősször Ptah és Szahmet gyermekeként a 18. dinasztiában jelenik meg. Mondják, az isten neve legalább két elembõl áll:

NFR és TM

A szó mássalhangzóira bontva N-F-R-T-M

 N gyökhang, Nap, a nő, az anya. Olvasd: „N” Gyökhang.

F gyökhanguk, Föld, a kőr, az osztás, a keresz. Olvasd: „F” Gyökhang.

R gyökhang, ÚR, a Rend Olvasd „R” gyökhang.

T gyökhang, TU, TUD, TUDÓ, a TUDÁS, hangja. Olvasd: A „T” Gyökhang.

M gyökhang, Ma, Mell, eMlő, az első tápláló forrás. Olvasd: Az „M” Gyökhang.

Nefertum:

NF: kézenfogva, mindenfelé, különféle, ellenfél, stb, tenfél, istenfélő, honfoglalás,  FR = afrika, cifra, cafrang, cefre, Eufrát, Eufrátesz, frank, fránya, franc, francia, fringia (egyenes, magyaros kard a török időkben, elavult szó), fröccs, friss, fröccsen, front, lófrál, páfrány sáfrány, és a többi.

Feltünő, hogy az nf hangpár a magyar nyelvben, jobbára, a szóösszetételekben fordul elő.

Nefertum jelentése magyarúl: Neve Ré és minden.

 Nefe = áthallással: Neve az r=R Ré tum jelentése = és valamint törökül minden.

A következő változatok lehetnek:

 • Neve eR és.
 • Neve Rö és.
 • Neve Ré és
 • Neve Ré minden.
 • Neve R és.
 • Neve R tudom. tum = tom tudom
 • Neve R tömör. tum = töm tömör

Nun (nula) létre[13] hozta Nefertumot. A gyermek Nap, kivilágosította a mindenséget. Nef a –gyermek Nap- elhozta a világossággal[14] az életet. A látó Nap, csak vizet látott ekkor előhívta az Ősszirtet és megteremtette Mát.

 Nun (nula) életre keltette Nefertumot, a napgyermeket. A virágbölcsőjéből kiemelkedő napgyermek körültekintett, s a végtelen vízen egy cseppnyi hely sem akadt, ahol lábát megvethette volna. Ekkor a mélyből előhívta az őshalmot. Kilépett a szilárd talajra, és megteremtette Maátot, a mindenség törvényét, az igazság istennőjét, a holtak szívének túlvilági bíráját.

 Megteremtette „Maátot[15]” Mát, ami magyarul, a mai nap valósága, az igazság.

Tisztelt földünk anyaföld lett, a szentföld.

 Zűrzavar

A teremtő a világot a káosz-ból teremtette.

Káosz a(z) zürzavar aZ Ür Zavara zűrzavar aZ Űr aZ Avar

A Teremtő elvett aZ Űrből, és megteremtette az Avart.

Kromek Pál
2009.

 

 

 

 

 

[1] Erre a Numródra vezethető vissza az Árpádházi Családfa.

[2] A kromek blogkönyv első kötetében szereplő, özönvízek előtti, északi, kárpát medencei birodalom királya.

[3] Balázs Géza: Titkos nyelvek – etnolingvisztikai univerzálék (részlet)

A legismertebb magyar titkos nyelv élőszóban és írásban is előfordul. Ez az úgynevezett madárnyelv. (A megnevezésnek számos további változata van, pl. tolvajnyelv, koldusnyelv.) A madárnyelvről az első leírást a PallasLex. adja: „Madárnyelv, [azon hangok összege, melyek által a madarak saját nemeik és fajaik szerint mintegy beszélgetnek egymással és közlik vágyaikat, érzéseiket. Az emberi nyelv is sokat sajátított el ebből s a magyar nyelv különös ügyességet és változatosságot tanusít ebben.] Különösen a gyermekek közt divó titkos nyelv, mely abban áll, hogy minden szótag magánhangzóját ismétlik egy vagy több mássalhangzó (p. p vagy rg) közbeszúrásával p. mapadápár v. margadárgár a. m. madár vagy minden szótag elé dá szótagot tesznek p. dámadádár a. m. madár (szerepel Jókai, Verne Gyula stb. regényeiben is)”. Ebben az első szótári leírásban már megtalálható a magyar titkos nyelv két alapformája: a betoldódásos és az elétoldásos titkosítás.

[4] Egyiptomi és mezopotámiai regék és mondák. Móra 1995. Gilgames,

[5] Vámbéri Ármin; a Magyarság bölcsőjénél: nap ‘Sonne’ | napos ‘hell. sonnig’ ~ török ap ‘nap’ (perzsa) : ap-tab ‘napfény’, vö. mahíab ‘holdvilág’ mah ‘hold’ ; vö. továbbá nab, nap ‘világos, tiszta’. Az ap mint önálló szó ‘nap’ jelentésben csak az óperzsában fordul el.

[6] Vámbéri Ármin; a Magyarság bölcsőjénél: Szab ‘schneiden, zuschneiden, richten’ | szabály ‘Regei, Richtung, Zuschnitt’ ~ török sab-, sap ‘szántani’ | saban ‘eke’ |sap- ‘(vmely útra) térni’. Tulajdonképpen mind a magyar, mind a török szó a cap-, csap ‘ütni, vágni’ igével függ össze s a fenti alakok csak másodlagos fejlemények. | saha ‘rész’ I sdba- ‘ersen verni’.

[7] Vámbéri Ármin; a Magyarság bölcsőjénél: Láb ‘Fuss’. A magyarban eredetileg nem a német Bein vagy az angol leg fogalmát fejezi ki, hanem a lábnak alsó, széles, sima részét a talp it, ezért az ~ váltakozás igyelembevételével ~ török jab, jap ‘sima, sík’. Vö. még láb ‘Fuss’ : lép ‘schreiten’ = atak ‘láb’ : ata ‘lépni’. Továbbá: török tab. tapi ‘láb’ (a gyermeknyelvben).

[8] Kromek Pál Blogkönyv 106. oldaltól. L azaz eL az isten ŐsEL = ősi isten őselem elem = isten

[9] Lát látó látható; Lótusz = látó

[10] Lótusz = látó, Lótusz, görögül kiejtve, „látó”-nak hangzik és ezt magyarúl értjük.

[11] Nefertum szóban a gyakori eltérő változat a Nofertum. A magyar nyelvben a ne tagadás megfelel az idoeurópai no szónak.

[12] Lotas mondják a Görögök a lótuszra. Magyar hangzással „látás”.

[13] Életre keltette, lét-re, lelket vert belé.

[14] Nefertum felnyitotta szemét, a sötétség eloszlott, s a világot beragyogta az éltető fény.

[15] Maát már az Óbirodalomban megjelenő isten. Az egyik döntött hieroglifája hasonlit az „M” székely-magyar rovásra.

Google+

Kromek Pal

Article source: http://blog.kromek.hu/?p=6312