Szófaj

Élő, vagy élettelen tárgyak, és képzelt dolgok neve.

Lehet:

  1. Konkrét főnevek
  2. Elvont főnevek
  3. Köznevek
  4. Tulajdonnevek.

A főnév a mondatban ragok segítségével bármely mondatrész szerepét betöltheti.

Kérdőszavak, Petőfi Sándor, rag, zenei alkotások nevei, személynév, földrajzi név, gondolati dolgok, felszíni alakulatok nevei, anyagnevek, szellemi alkotások nevei, Arany János, A város peremén

A melléknév személyek, tárgyak, dolgok tulajdonságait kifejező szó.

Tulajdonság, rokonértelem, ú, ű végű melléknevek, fokozott melléknevek, analógia, hasonlóság, fokjel, melléknév, ellentétes jelentésű melléknév, évszám, konfliktushelyzet, időszak, leg+bb

Cselekvést, történést, létezést vagy állapotot kifejező szó.

Kötőjel, mozgást kifejező igék, igemód, szóképző elem, igekötő, szóvég, igeidő, toldalékolás, igeképzés, létige

Article source: http://wiki.kromek.hu/?p=218