Posts Tagged ‘Igazságok’

Magyar Himnusz

január 16th, 2014

Ma kaptam közzé teszem:

Kr.u. 410-ből:
Nagyon ajánlom ezt a kúltur kincsünket,mindenkinek meg kell ismerni,

Ugye hogy hasonlít a Miatyánk-hoz? Így már talán kitalálható, hogy kiknek volt érdekük titokban tartani a 410-ben keletkezet imádságot, mint ahogy őseink származását,nyelvét, hitét és Kárpát-medencei ősiségünket is.

– Tényleg nagyon szép .

URUNK ISTENÜNK

Kereszt

Kereszt

Kr.u.410-460 keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva: a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött Hun övvereten, szíjvégen lévő rovásírásos ima gyönyörű. Nem tudom, hogy tudtok-e róla, hogy a szíjvégen talált rovásírásos szövegmegfejtésére Magyar rovásírás szakértőt-nyelvészt kértek fel!!! Előlünk, mégis mindenáron eltitkolták, amíg lehetett.

Istennek hála ma már nem lehet szinte semmit titokban tartani!!

Érdekesség, hogy az 1960-as évek elején szintén KIJEVBEN ((amiről ma már tudjuk, hogy Árpád nagyapja, Álmos őse, ÜGYEK fejedelem, alapította, építette szabír-magyar-várost, híres szabír kovácsiparával. Ott készültek a csodálatos Magyar szablyák. Régészeti feltárás során a Magyar hegyen találtak 9000 darab rovásírással teleírt pergamenpapírt tökéletes állapotban!!!!

A kutató régész Armatov akadémikus az egészet elküldte futárral a Magyar Tudományos Akadémiának úgy gondolván, hogy mi vagyunk a megfejtésében illetékesek!!! Őt száműzték Szibériába!! A 9000 darab pergament pedig szőrén, szálán eltűnt!!! Mai napig semmit nem tudni róla!!

A finnugristák hallgatnak (vagy lapítanak, mint az a bizonyos a fűben). Ma már kideríthetetlen, hogy megsemmisítették, vagy csak eltüntették, nem tudni. Talány, kinek, illetve kiknek állt az érdekében???? Óriási, pótolhatatlan veszteség, mert minden bizonnyal, hatalmas és teljesen autentikus információs tömeg állna rendelkezésünkre.

A HAZATÉRÉS vagy HONVISSZAFOGLALÁS előtti, alatti és utáni időkből. S még mennyi minden van, amit eltitkolnak, vagy éppen megsemmisítenek előlünk.

Visszatérve az imához: gyönyörű!!! Nemhiába, mondták a GÖRÖGÖK, hogy a szkíták- hunok – magyarok tudnak a legszebben imádkozni ISTENÜKHÖZ!!!!

URUNK ISTENÜNK

BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.

ELŐTTÜNK SZENT NEVED,

TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDEN NAPUNK GONDJÁT,

MAGADON VISELED.

BŰNEINKET, MINT MÁSNAK,

NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET

KÍSÉRTÉSEKEN ÁT, S

LEFEJTED RÓLUNK

GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG

ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,

MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,

LEGYEN MINDÖRÖKRE

Osszátok tovább, ismerjék meg minél többen!

Article source: http://kacsa.rajtmester.hu/?p=295

Jóslatok

december 19th, 2013

Az utóbbi 20 évben Magyarország fénysebességgel rohan egy olyan szakadék felé, amely akár az örök vesztét is okozhatná hazánknak. Ki kell ábrándítanom a szakadékba zuhanásunkra várakozó törekvőket, mert ez a tragédia nem fog bekövetkezni!
Hazánk történelmére visszatekintve (még akkor is, ha az nagyrészt el van torzítva) láthatjuk, hogy már többek is kísérletet tettek országunk és népünk elpusztítására, vagy „jó esetben” csak rabszolgaságba kényszerítésére, ám ezek a próbálkozások sem voltak eredményesek.
Nem kell messze menni, ott van mindjárt a volt szovjethatalom, aki nemcsak megszállta országunkat, hanem irányította is.
Csak egy példa a sok közül: Több mint 40 évig énekeltük a különböző ünnepségeken azt az Internacionálé-nak nevezett dalt, melyben, ha egyes sorok jelentését figyelmesen megvizsgáljuk, egyértelműen kitűnik, hogy mennyibe nézett a megszálló haramia bennünket és mindazokat a népeket, akik még az uralma alatt álltak. Számtalanszor hagyta el ajkunkat ez a dal, és intenzív agymosásunk közepette elfelejtettünk odafigyelni arra, hogy mit is mondunk.

„A múltat végképp eltörölni
Rabszolga-had indulj velünk!”

Tudnunk kell, hogy ha egy népnek elveszik, „eltörlik” a múltját, akkor ezzel elvágják a gyökereit, amely az ősi hagyományaihoz vezet, ezért a nép gyönge lesz, önbizalmát veszti, s így már könnyen ki lehet fosztani, rabszolgává lehet tenni, végül pedig el lehet pusztítani. Amely népnek nincsen múltja, annak nincsen hazája és jövőképe sem.
Hosszú ideje mindent elkövetnek a magyarországi hivatalos tudományban, hogy az emberekbe beszéljék azt, hogy mi finnugorok vagyunk. Ez úgy, ahogy van hazugság!
A finnugor elmélet valójában politikai okból jött létre, melynek hátterében a Habsburgok álltak.
Az 1848-as szabadságharc leverése és megtorlása után az egyik legjobb megoldásnak tűnt a finnugor elmélet létrehozása és terjesztése.
Idézet egy korabeli jegyzékből, amelyet miniszteri utasításra Haynau adott írásba:
„A magyaroktól örökre el kell venni a szittya büszkeséget, hogy elfelejtsék végre a lázadozást és megtanulják, hol a helyük.”
A Habsburgok jól tudták, hogy egy nép tönkretétele, rabszolgasorba vetése és megsemmisítése nem a háború útján érhető el leghatékonyabban, hanem a múltjától (történelmétől, hagyományaitól, népszokásaitól, eszméitől, hitétől, értékrendjétől) kell megfosztani.
A Habsburgok elvették az eredeti múltunk tanításait, s ezzel megkezdődött az a törekvés, ami a 20. században is jellemző volt azokra a diktatúrákra, amelyek érintették Magyarországot – gyökerestől kitépni, eltörölni a magyarok múltját, ellehetetleníteni a jelenét, hogy még véletlenül se legyen jövője. (Ezzel már István király is próbálkozott 1000-ben.)

„A múltat végképp eltörölni”…

Országunk népét minden megszálló hatalom rabszolgának tekintette, így nyilvánvaló, hogy a hódító célú háborúikban a magyarokat (is) állították az első sorba, hiszen nem kár értük, ha pusztulnak:

„Rabszolga-had indulj velünk!”

Hosszan lehetne elemezni a Magyarországot sújtó csapásokat pl. tatárjárás, török uralom, Dózsa féle felkelés, Rákóczi szabadságharc, mindkét világháború, 1956-os forradalom, a szovjethatalom és persze a jelenlegi Európai Unió is.
Azt, hogy az elmúlt években milyen gyalázatos tevékenységek folynak Magyarországon, nem kell ecsetelnem (pl. politika, kormányintézkedések, bank, gazdaság, ipar, egészségügy, oktatás, jog stb.).
Most inkább annak a kornak az eljövetelére szeretnék egy kicsit rávilágítani, amely 2012. december 21-én a fizikai síkon is kezdetét veszi. Ez az Aranykor, de nevezhetjük Fénykornak is.
Az arany ezúttal nem az ékszerre és nem a pompára utal, hanem az embernek az anyagi természetű személyiségére, amelyet a bölcsesség által Isten és az egyén szolgálatába kell állítani. Az aranyszín a bölcsességgel és a megvilágosodással kapcsolatos, tehát a megismerés és a tudás szimbóluma.
A fény pedig elsősorban az emberben lévő Istent, s annak fénymagját, ezáltal a magasabb rendű létezés tartalmi hasonlatát jelenti. A fény magában hordozza a bölcsességet, valamint az igazságot és annak tanítását.
Az Aranykor eljövetelét jelzi előre a maja naptár és számos jövendölés, szent könyv és szent irat.
Még a Vaskor utolsó évét tapossuk, azonban hamarosan tanúi lehetünk e kor instabillá vált szellemi és eszmei építményei megsemmisülésének. Mindez kezdődik Amerika csődjével, a bankrendszer összeomlásával, majd folytatódik az Európai Unió, a gazdaság és az ipar világszintű halálával.
Ez mind félelmetesen hangzik, ugyanakkor szépnek és jónak ígérkezik, de mi szerepe van ebben Magyarországnak?
Valójában kik vagyunk mi magyarok?
Milyen ember és milyen nép a magyar?
Miért szenvedett annyit a magyarság?
Ahogy már említettem több őskori szent irat és jövendölés foglalkozik a 2012-es Világkorszak-váltással, ami az Aranykor kezdete.
Mi történik 2012. december 21-én?
Ezen a napon nagy látványosságra és végítéletszerű eseményre nem kell számítani!
Ekkor csupán annyi történik, hogy az ún. világkarma minősége megváltozik, vagyis a Föld és a Naprendszerünk számára ekkor zárul a Vaskor és nyílik az új Aranykor.
Hogyan fogjuk mi emberek ezt érzékelni?
A Föld és az emberiség Aranykorba való belépéséhez az előkészületek már évekkel ezelőtt elkezdődtek. A változás nem egyik napról a másikra történik!
A 2012-es év eseményei rákényszerítik az embereket a paradigmaváltásra.
Egyre inkább az lesz majd tapasztalható, hogy az erkölcstelen, gátlástalan, kizsákmányoló vaskori gondolkodás és viselkedés az új korszakban finoman szólva a semmibe vezet.
Ugyanakkor, aki az Aranykor filozófiája szerint gondolkodik és cselekszik, valamint az Istenben való hite (és a róla szóló valós tudása) szilárd, erős lábakon áll, ott a mindennapi élet békéje és nyugalma fog megteremtődni.
Magyarország az Aranykorban
A szent iratok azt mondják, hogy minden világkorszakváltásnál van egy olyan nép (kultúra), aki az adott világkorszakváltásnak a fáklyája, vezérhajója. Ez azt jelenti, hogy abban az országban történik meg először az átalakulás az új világkorszakra, s így ennek az országnak a népe mutat példát a többi nemzetnek.
Az ókori szövegek 20 próféciájából kb. 15 foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a 2012-es világkorszakváltáskor melyik lesz ez a nép. Ez a 15 prófécia leírja, hogy hol köszönt be először az Aranykor és melyik népen lesz az ún. „világ szeme”, vagyis a Vaskor falai elsőként hol dőlnek össze.
Az indiai szent irat, a Vishnu Purana így ír erről:
„A szakák népe felébred és viszi a tüzet más földekre is. A szakák ébrednek fel elsőként, ahogy évmilliókkal ezelőtt is ők vitték a fényt! Elsőnek Nimród népe tér magához, utána a többi.”
A „szaka” alatt az ókori indiai szövegek a szkítákat értik, ami nem más, mint a MAGYAR NÉP.
A szkíta nép nem rokon, hanem a magyar nép őse, tehát a „szakák”, vagyis a szkíták mi magunk, magyarok vagyunk. (Ahogy elnézem, a jelenlegi kormánypolitikát már rajtunk van a világ szeme…)
S még mielőtt bárkinek a bibliai Ószövetségben szereplő „gonosz” Nimród (és népe) jutna eszébe, javaslom, hogy a magyarok őskirályáról és dicsőségéről bővítse ismereteit pl. Avatara vallástörténész-mítoszkutató: Nimród vére I-II. című, két kötetes regényéből!
Milyen ember és milyen nép a magyar?
Erre a kérdésre a vaskori személyiségtudatú ember rögtön rávágja, hogy önző, gyarló, gonosz, irigy, rosszindulatú, kapzsi stb.
Tegyük félre egy időre az ítéleteinket és hagyjuk abba a népünket megvető kritizálást!
Nézzünk egy kicsit magunkba és úgy tegyük fel a kérdést: Milyen ember a magyar?
Valójában a magyar ember vendégszerető, végtelenül befogadó, ingét-gatyáját odaadja a vendégnek még akkor is, ha neki nem marad, önzetlen, segítőkész, idealista, határtalanul türelmes, nagyon okos, hiszen rendkívül sok művészt és tudóst, felfedezőt adott és ad ma is a világ számára.
A magyar, fényvallású nép a békességre törekvő emberek gyülekezete.
Mi a magyarok feladata?
Nem kevesebb népünk küldetése, mint az, hogy bölcsessége és tudása által az érdek nélküli szeretetet és békességet hirdesse és közvetítse minden nemzet felé.
Általában kis létszámú, kis területtel rendelkező országként beszélnek a világban hazánkról.
A magyarok soha nem voltak sokan, a turáni népekre nem jellemző a szaporaság.
Népünk ereje nem a számarányunkban áll!
A mi erőnk az AGYUNK, a bölcsességünk, a tudásunk és természetesen a korlátok nélküli szeretetünk.
„A magyarok nyilaitól ments meg, Uram minket!” imának többféle értelmet is adtak már az emberek.
Az nem kétséges, hogy a magyarok kiváló lovasok és íjászok voltak, ám minden tévhit ellenére nem volt rájuk jellemző a hódító háború.
A sötét Vaskor képviselői évszázadokon át próbálták elhitetni a világgal, hogy a magyar nép hitetlen, barbár és gyilkos hajlamú tulajdonságokat hordoz magában.
A magyarok nyilaival kapcsolatosan megfontolásra javaslom:
A nyíl az elme szimbóluma. A magyar ember égi íjásza a világnak és a sötétségbe kilőtt fény-nyilaival az emberek tudatlanságát akarja megsemmisíteni.
Ha vesszük a fáradtságot és tanulmányozzuk egy kicsit Nimród legendáját, akkor egyértelművé válik számunkra, hogy Őskirályunk íjának megfeszítésekor nem az embereket vette célba, hanem az ellenséges démonkirályt, vagyis a sötétséget.
Ami az ősnépünket, a szkítákat illeti, náluk az volt a korabeli hadijog, hogyha az ellenség párviadalban megsebesül, a szkíta harcosnak rögtön abba kell hagynia a csatát és a sérültet azonnal a táltoshoz kell kísérnie gyógyításra. Ez aranykori eszme és cselekedet.
Ezzel szemben a Vaskorban a gyengének, a sebesültnek pusztulás a sorsa.
A magyar, fényvallású aranykori nép és a Vaskor rezgése, energetikája idegen számára. A gyilkolás, a háború, a hódítás nem tartozik a népünk eszméihez (területeinket soha nem csatában vesztettük el, hanem mindig a tárgyalóasztaloknál lásd Trianon).
Miért szenvedett sokat a magyarság?
Az biztos, hogy népünk szenvedéseinek oka nem abból ered, hogy el lennénk átkozva, vagy Isten haragudna ránk, s „verne” bennünket.
Az úgynevezett balsorsunk főleg annak tudható be, hogy mivel a magyar aranykori nép, ezért nem tud vaskoriként alkalmazkodni. Ez az egyik oka Magyarország pusztulásának.
A magyarság elpusztítására való törekvések másik fő oka az, hogy nemcsak Európa középpontja vagyunk, hanem a Földdé is, úgyszólván a „világ közepe”. (Lásd: Dobogókő, a Föld szívcsakrája)
Ami pedig a magyar népet illeti, nem vagyunk kevesebbek, mint az az ősnép, aki az égi (fény) nyelvet beszéljük.
A MAGYAR NYELV az egyetlen a világ nyelvei között, melyben feltűnő többséggel fellelhető az ősiség, ennélfogva a legalkalmasabb az Istenség kifejezésére.
Sajnos jelenleg angol-kórban szenved Magyarország és a világ is, hiszen a Vaskorban világnyelvnek lett kikiáltva az angol…
Néhány példa arra, hogy égi nyelvünk szavaiba mi minden mondanivaló van még az eredeti jelentésen kívül belekódolva (betűk felcserélhetők, ékezetek hozzáadhatók vagy elvehetők):
MAGYAROK ISTENE
MA; MAG (a fény mag); AGY; AGYA; MAGA; OK (Isten, Teremtő); KOR;
ISTEN-ben benne vagy TE IS és ÉN IS!
TÖRTÉNÉSZ : TÖRT-ÉN-ÉSZ
NYELVÉSZ: NYELV; ELV; ÉSZ
OKKULT: OK; KULTUSZ; (Az Okkult Isten a Teremtő Isten kultúrája)
ŐSZINTÉN: Ő; SZINT; ÉN;
BOLDOG: DOLOG
ÖRÖKSÉG: Ő-ÖRÖK-s-ÉG
LEHETŐSÉG: LEHET-Ő-s-ÉG
NŐISÉG: NŐ-IS-ÉG
BÖLCSŐ: BÖLCS-Ő
KÖZÖSÜLÉS: Ő; KÖZ; KÖZÖS; ÜL; ÜLÉS (Istennel – ővele – való közösséget jelent: KÖZÖS-ÉG)
NÉGY: ÉN; EGY;
KETTŐ: KÉT-TŐ
MINDENKI: MIND-ÉN-KI
SZENT: Én; TE;
FÉNY: ÉN
HÍRNÖK: HÍR-NŐK
ALKALMAZKODOM: ALKALMAZ-KÓD-OM (Az OM jelentése: A szótag az a rezgés, amellyel Isten a világot teremtette. Teremtő igét, vagyis magát az Istent jelenti.)
A KÓD (a Teremtő kódja) azokban az emberekben munkálkodik akik (alkalmazkodva) naponta tudatosan meglelik istenségüket emberségükben.
A nyelvünk tehát kódolva van (alkalmaz-KÓD-OM, gondol-KÓD-OM, munkál-KÓD-OM) és ennek a kódnak a kulcsa a MAGyarok magjában lelhető fel (a kulcs pedig Énok kulcsa – Engem (ÉN) okozott (OK) valaki, ÉN Oka vagyok valakinek vagy valaminek).
JELADÓK vagyunk (JEL-A KÓD), és aki adni tudja a jelet (kódot), az venni is képes.
A fentiekből látható, hogy nagy őstudás van a magyar ember sejtjeibe és nyelvébe (elvébe) kódolva.
A külvilágban történő események egyre inkább arra sarkalnak bennünket, hogy vegyük észre, hogy MAGa magunkba kell fordulni, hiszen ott van a Mindenség (MIND-ÉN-s-ÉG) Teremtője bennünk!
Az Aranykor eljövetelével nemcsak világkorszakváltás következik be Magyarországon (és az egész Földön), hanem az emberek világszemlélete is lényegesen megváltozik.
A Fénykorban a nemzeti öntudat megerősítésre kerül. Mi magyarok fogunk először átesni az Aranykor tűzkeresztségén. Ez természetesen nem történik meg egyik napról a másikra és nem is lesz könnyű, hiszen fájdalommal, áldozattal és vérrel jár.
Idézet a Nyirkai Jóslatból:
„Kettészakad a nemzet,
lángra lobban az Ország.
A lángot vér oltja.
Magyar magyart gyilkol,
de a bika hátáról is ide lőnek
a hét teve miatt.
A nép fele elpusztul…”
Mit mond ugyanez a jóslat a változást követően?
„A haragosok megbocsátanak egymásnak,
az irigy örül más szerencséjének,
a rátarti nem rázza a rongyot,
a közönyös siet segíteni…
Új kor veszi kezdetét minden égtáj felé.”
Nostradamus próféciáiból:
Mit jósol Nostradamus abban a 99 számozott versben, amelyet gróf Zrínyi Miklós rendelt tőle Magyarországra (Pannóniára) vonatkozóan?
„Jön majd idő, hogy szinte eltűnik
Pannónia földről ki magyarnak született,
fiaikat az anyák meg sem szülik,
s a hágókon át jönnek barbár seregek.
A magyaroknak még nevét is lopják,
s rettegnek még emléküktől is.
Már csak nevében lesz Magyarország,
s nevében minden egyezség hamis.”
„A kétezredik év után hamar
nagy lesz az ország és erős,
visszatér hazájába mindegyik magyar,
s magyar földben nyugszik minden ős.
De a magyar föld része lesz a nagynak,
erős királyság, melynek nincs határa,
a keresztények farkasai már nem ugatnak,
Krisztus ellenségeit a föld kizárja.”
„A második ezredév után
Pannónia váratlan erőre kap,
királyok gyűlése lesz Budán,
de császáruk magyar marad.
Kelet s nyugat központja lesz,
egy évszázadra legyőzhetetlen,
szembeszállni velük nem érdemes:
uralkodik a LÉLEK és a SZELLEM.”
„Jön új nemzedék, mely erős lesz,
és nem szégyenli többé, hogy magyar,
a vének nemzedéke önmagán erőt vesz,
s nemcsak önmagának túr és kapar.
Erkölcsében megújul majd az ország,
s végre büszke lesz minden fia
mert ámulatba ejti egész Európát
ezerszáz évnek elteltével Pannónia.”
„Jön majd egy ember a második
millennium után, ki felette áll
minden torzsalkodásnak: Ő lesz az itt,
ki Pannon földről Istenhez kiált
és Isten meghallgatja imádságait.
Ő lészen az, kinek uralkodása folytán
Pannónia ismét erős lesz és gazdag,
nagyobb lesz, mint akármely szultán,
az ő szavára minden országban adnak,
s önként kezére bíznak minden hatalmat.”

Nostradamus

Nostradamus

Ki ez az ember, akiről Nostradamus ír?
Egyelőre keveset lehet róla tudni, sőt szinte még semmit.
Ismereteim szerint ez a személy már az Isteni Énjének tudatára ébredt, és gondolati síkon szorgalmasan munkálkodik az aranykori Magyarország struktúráján.
Már most is okos, intelligens ember, azonban bölcsessége és tudása nem a fizikai világban megszerzett diplomák mennyiségének és minőségének eredménye, hanem lelkiségének és szellemiségének haladottsága, gondolatai és érzelmei rendezettsége teszik őt hamarosan kiemelkedővé.
Nem tagja egyik pártnak sem, és nem tartozik sem az egyház, sem pedig az egyház „leányvállalatainak” (gyülekezetek, szekták) csordarendszeréhez.
Amikor eljön az ideje színre lép és az igaz hitű és szívű magyar embernek nem lesz kérdés, hogy ki Ő, mert tudni fogja!
Az Aranykor és a Nostradamus által megjósolt kiemelkedő szellemiségű ember (emberek, mert nem egy lesz) is eljön magától, csak még egy kicsit legyünk türelmesek és kitartóak.
Akarjuk és higgyük, hogy hamarosan „a magyar név újra szép lesz, méltó régi nagy híréhez”, azonban ehhez kedves honfitársaim fel kell a mély alvásból ébrednünk és cselekvésre is szükség van!
Megosztok még egy aranyat érő információt, amit én is néhány hete tudtam meg!
Amikor XI. Piusz pápa haldoklott volt egy látomása, ami szinte át is segítette a túlvilágba (olyan borzalmas volt számára), éppen csak annyi ideje volt, hogy elrebegje, amit látott. A látomás pedig így hangzik:
“Egy hosszú hajú, bajuszos magyar fiatalember, misztikus barátai közreműködésével, romba döntötte a kereszténységet, s ezzel egy egészen új vallási korszak vette kezdetét; maga a pápaság is megszűnt.”
Annyival kiegészíteném még, hogy ez a férfi egy Asekha, ami azt jelenti, hogy “nem tanítvány”, hanem egy igen emelkedett szellemiség úgyis mondhatjuk, hogyFelemelkedett Mester.

forrás: http:/ /szabadonebredok.hu/

Article source: http://kacsa.rajtmester.hu/?p=290

ATTILA

december 16th, 2013

Kételkednek a régészek

A régészeti ásatásokra a terü­letileg illetékes múzeumigaz­gatóság adhat ki engedélyt.
A Bors megkereste a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságát, ők azonban hivatalosan nem kívánták kommentálni Lánszkiék kutakodását.

– A terepbejáráshoz, hőkamerás felvételek készítéséhez nem kell engedély – közölte egy munkatárs. – Ez egyébként bányaterület volt a hatvanas években, szóval ha Lánszkiék itt ásnak, azt valószínűleg sen-ki nem akadályozza meg. Mindazonáltal a régészek igen szkeptikusak az efféle felfedezésekkel kapcsolatban – tette hozzá a szakértő.

Szörényi is kutakodik

Az Illés együttes énekese, Szörényi Levente is a Pilisben sejti Attila sírját. A zenész tíz esztendeje háromszor két hetet tölt a Holdvilágárokban barlangász barátaival. Szörényi 2000-ben hozta létre a Holdvilágárok Alapítványt, amely az ásatásokat finanszírozza, munkájukat a Szentendrei Múzeum szakmai támogatásával végzik.
A magyarságot évszázadok óta foglalkoztató rejtély most megoldódhat: ha beigazolódik Lánszki Imre feltételezése, akkor a Budakalász közelében fekvő hegyek rejtik Attila és Árpád fejedelem sírját. Lánszki tizenkét évvel ezelőtt a lányával gombászott a Nagy-Kevély-hegy keleti oldalán. A tudós ekkor fedezett fel szabályos formájú, emberi kéz nyomát őrző épületmaradványokat.

Arra következtetett, hogy valaha itt egy vár állhatott, s kutatásai alapján arra jutott: itt állhatott a hunok birodalmi központja, Sicambria, ahol később ős Buda vára szerveződött. Néhány évvel ezelőtt műholdas felvételek készültek, amelyeken kirajzolódnak az U alakú udvar és a várfal maradványai. A középkori leírások és metszetek alapján is jól azonosítható a várfal. Ráadásul nemrég Törökországban előkerült Mátyás király egyik eltűnt krónikájának törökre lefordított változata, a Tarih-i Üngürüsz, amely a magyarok történetével foglalkozik.

A krónika olyan támpontokat adott, amelyeket korábban nem ismertünk, értekezik Attila temetésének körülményeiről és a helyszínről is. Lánszki azután megtalálta az Attila temetkezési helyéül szolgáló barlangrendszert, közelebbről pedig az egyik szikla kiszélesedő bejáratát, amit fedőlappal zártak el.
Lánszki már bejutott ide, amikor kutatásához csatlakozott dr. Kováts László Dezső professzor is, aki a fizika módszereivel segítette a titok feltárását.

– Amikor Lánszki segítséget kért, hőkamerával a talajból kivezető hőnyomokat elemezve azonosítottuk azokat a pontokat, ahol várhatóan eredményesen be lehet jutni a leírások szerint is létező föld alatti járatokba. A vár ivóvízrendszerét is pontosan azonosítottuk, a vizet vezető folyosókkal, ciszternákkal együtt, amelyekben ma is jó minőségű, iható víz található – magyarázta a professzor.

A két kutató csütörtökön helikopterre szállt, és a levegőből mintegy ezerötszáz hőképet készített. Falakat, sírhelyeket különítettek el, áprilisban pedig barlangászokkal kezdik meg a terület feltárását. Azt mondják, már megkapták a szakhatóságtól a szükséges engedélyeket. Ha igazolódnak a feltételezések, Attila sírját egy körülbelül száz köbméteres üreg rejti, amelynek falai két és fél méter vastagok. Ha a két kutató sikerrel jár, az igazi tudományos szenzációt és egy ókori titok megfejtését jelenti.
forrás: http://www.borsonline.hu

Article source: http://kacsa.rajtmester.hu/?p=286

Ufók irányítják Amerikát (1)

december 11th, 2013

Nyolcvanhárom éves koráig tartotta titokban az amerikai légierő volt ufó-leleplező szakértője, hogy valójában ő is hisz a földönkívüliekben, amióta a saját szemével látta őket az ötvenes években – írjaa Huffington Post. Richard French, az amerikai légierő nyugdíjazott alezredese az ötvenes években a Blue Book projektben dolgozott, az volt a feladata, hogy ufókkal kapcsolatos bejelentéseket vizsgáljon ki, megpróbálva bebizonyítani, hogy tévesek vagy félrevezetőek.

French csak most szedte össze a bátorságát, hogy bevallja, az egyik bejelentés kivizsgálása közben maga is látta a földönkívülieket, de hivatalos jelentésében inkább elkente az ügyet. A nyugdíjas tiszt elmondta: amikor 1952-ben elindult Újfundlanba, hogy kivizsgálja a bejelentést, sejtelme sem volt róla, hogy a saját szemével is láthatja majd a tiszta tengervízen át, ahogy a földönkívüliek javítják a tengerben felszín alatt lebegő köralakú űrhajóikat.

Az űrhajók átmérője 5 és fél méter volt, és körülbelül egy méter magasak voltak – mesélte megkönnyebbülten French. Az eset pár méterre történt a partról, szerinte legalább százan látták rajta kívül, köztük több helyi rendőr. Az űrhajóban levő lények körülbelül 60-90 centisek voltak és szürkék, hosszú kerük volt és két-három ujjuk. A fejük búbja szélesebb volt, mint az állkapcsuk, a szemük pedig ferde volt, pupillát nem látott bennük.

Hirtelen az egyik jármű kirepült a vízből, French elmondása szerint körülbelül 4-5000 km/órás sebességgel, majd 20 perc múlva visszatért a helyszínre. Ezután a két járművet mintha szerelgették volna egy darabig, majd együtt elrepültek, ismét nagyon nagy gyorsulással kirepülve a tengerből.

A legnagyobb érdekesség, hogy French ekkor a légierő ufóleleplező projektjében dolgozott, így nem mert előállni azzal, hogy ő is saját szemével látta a földönkívülieket. „A jelentésemben kitalációkat írtam le, arról, hogy nem ufókat láttam, hanem valamilyen felismerhetetlen járművet. Elkentem a valóságot, mert az volt a dolgom, hogy leleplezzem a bejelentést, eszerint is jártam el.″ French egyébként az Új-Mexikóban lezuhant ufóról is meglepő kijelentést tett: szerinte nem egy, hanem két földönkívülit lőtt le a hadsereg Roswellben 1947-ben.

Korábbi cikkünket ufókról, az ivóvízbe csempészett fluor és a kondenzcsík valódi hátteréről, sőt, világuralomra törő gyíkemberekről itt olvashatja.

forrás: index.hu

Article source: http://kacsa.rajtmester.hu/?p=278

Ufók irányítják Amerikát (2)

december 11th, 2013

Kanada korábbi védelmi minisztere, Paul Hellyer is felszólalt azon az ufóügyi közmeghallgatáson, melyet korábbi amerikai kongresszusi képviselők szerveztek, hogy megvizsgálják „most és minden idők legégetőbb kérdését, vagyis az emberek közt jelen levő földönkívüliekre vonatkozó bizonyítékokat″ – adta hírül a Huffington Post.

A 89 éves Hellyer szerint nemcsak az biztos, hogy léteznek földönkívüliek, de legalább ketten az amerikai kormánynak dolgoznak. Hellyer elmondta: legalább négy különféle fajba sorolhatók a földönkívüliek, akik más-más csillagrendszerekből érkeztek és elképzelhető, hogy az emberiséggel kapcsolatos terveik is eltérnek. A cikk emlékeztet: 2012-ben megduplázódott a Kanadában látott ufók száma.

Hellyer kitért a további problémákra is: szerinte a második legnagyobb fenyegetés jelenleg a globális felmelegedés, melyet azért nem tudunk megoldani, mert ehelyett az olajért háborúzunk és végtelenül bugyuta a bank- és pénzügyi rendszerünk.

Paul Hellyer

Paul Hellyer
Fotó: Tony Bock

A volt védelmi miniszter kitért arra is, hogy a Földet egy titkos társaság vezeti, melynek tagjai többek közt a nemzetközi bank- és olajkartell, a titkosszolgálatok, a Bilderberg-csoport és Kanada. A szeptember 11-ei terrortámadás után Hellyer szerint George Bushnak jobban oda kellett volna figyelnie Oszama bin Ládenre, aki pontosan megindokolta a támadást.

Hellyer egyébként korábban Stephen Hawking földönkívüliekkel kapcsolatos kijelentéseire reagálva elmondta: nem feltétlenül kártékonyak, mint ahogy azt a tudós feltételezte. (Hawking szerint elképzelhető, hogy van élet a Földön kívül, de valószínűleg inkább mikroba-méretű formában.)

Hellyer szerint évezredek óta látogatnak a Földre földönkívüliek, nekik köszönhetjük a mikrochipeket és az üvegszálat, melyek az ő lezuhant járműveikből kerültek az emberekhez. Hawkingról elmondta: „Veszélyes ez a beszédmód, nem hittem volna, hogy egy ilyen elismert tudós ilyen ijesztően nyilatkozhat. Szomorú, ahogy ez a nagyhírű szakember félreinformálja az embereket erről a végtelenül fontos kérdésről.″

Hellyer 1967 óta érdeklődik a földönkívüliek iránt, ekkor avatta fel ugyanis St. Paul városában az első ufó-leszállópályát, melyet azóta is évi 5000 ember látogat meg.

Mint korábban megírtuk, az amerikai légierő ufóleleplező alezredese is elismerte a közelmúltban, hogy maga is a saját szemével látott földönkívülieket (ráadásul miközben a tengerfelszín alatt szerelték az ufóikat), de a munkájából kifolyólag ezeket el kellett kennie, ezért hallgatott évtizedekig.

Stephen Hawking

Stephen Hawking
Fotó: Frederick M. Brown

Mivel Richard French is ugyanezen a ufóügyi közmeghallgatáson mesélte el a történetét, a meghallgatás-sorozat a kortárs ufó-kutatók legfelkapottabb rendezvénye.

forrás: index.hu

 

Article source: http://kacsa.rajtmester.hu/?p=282

Újra ember megy a Holdra?

december 10th, 2013

Hold

Hold

A költségvetés meghúzása ellenére a NASA és a kutatók is emberes küldetésekben gondolkoznak, embert vinnének a Holdra: először 2021-ben az égitest és a Föld úgynevezett L2 Lagrange-pontjához, ami a Hold túloldalának felszínétől körülbelül 60 ezer kilométerre van. Majd 2028-ban a felszínre is leszállna egy emberes küldetés.

Az új Orion űrhajó első tesztje 2014 szeptemberében kezdődik, 2017-ben legénység nélkül körberepüli a Holdat, így David Kring, a missziót tervező tudós szerint 2021-re már emberek is utazhatnak vele.
Egyelőre a hivatalos tervekben nincs szó emberes Holdhoz repülésről, az Orion űrbeli tesztelését viszont régóta tervezik.Persze, hogy nincs szó emberes küldetésről. Miért is lenne? Néhány volt NASA alkalmazott tudja a választ, mégpedig azt, hogy a Holdon hemzsegnek a földönkívüliek. Ezt a NASA asztronauták megerősítették a hetvenes években, ebből pedig több UFO kutató arra a következtetésre jutott, hogy a NASA-t elijesztették attól, hogy valaha is visszatérjen a Hold felszínére. Feltehetnénk a kérdést, hogy ha a NASA attól retteg, hogy a holdra-szállásokkal magára haragítja az állítólagos idegeneket, akkor miért küld oda szondákat továbbra is? Talán mert nem akar emberéletet kockáztatni, így beéri a szondákkal is?

Említésre méltó, hogy a világ valamennyi részén, köztük a náci Németországban, a csillagászok évszázadok óta számolnak be arról, hogy UFO-k röpködnek a Hold felszínén.

Nézzük meg, milyen furcsaságai vannak a Holdnak:

A Holddal kapcsolatos rendellenességekről a NASA az 1960-as végének híres Apolló küldetései előtt készített jelentést. A NASA több mint 3 éven keresztül fizetett néhány kutatótudóst, hogy állítson össze egy katalógust azokról a rendellenes fényekről amelyekről vezető csillagászok és tudósok számoltak be a Hold felszínével kapcsolatban az Erzsébet kor óta. A NASA 1968-ban R277 dokumentum címen tette közzé a NASA kutatás publikus változatát. A NASA holdbeli ufókról szóló vizsgálatának e publikus változata közel 600 különös eseményt sorolt fel amelyek 1540 és 1967 között történtek.

A NASA például közölte a kiváló francia csillagász, Gian Cassini beszámolóját is, aki fehér felhőt látott lebegni a Hold felszíne fölött 1671-ben. Egy másik beszámoló arra engedett következtetni, hogy a Holdnak valamiféle légköre van, mert két csillagász villámot látott a hold felszíne fölött 1787. május 18-án. Továbbá mindössze egy hónappal előtte ugyanabban az évben, az a férfi, aki felfedezte az Uránuszt, a modern csillagászat egyik úttörője, Sir Frederick William Herschel azt állította, hogy több fényes fényt figyelt meg a hold felszíne felett cikázva.

Ezenkívül több mint 200 alkalommal számoltak be kisebb világító sugarakról, amelyeket általában fényességnek nevezünk. 1977. februárban fehér fénycsíkot figyeltek meg több mint egy órán keresztül. 1915. április 23-án fénysugár volt látható a Clavius kráteren belül. A Hold felszínén az egyik legforgalmasabb UFO hely a Plato kráter, ahol több tucat világító sugárról számoltak be a csillagászok.

A Hold felszínén észlelt ufókon kívül a NASA titokzatos árnyak létét is rögzítette. 1882-ben a Hold felszínén, az Arisztotelész területhez közel több sötét árny volt látható. 1959. szeptember 13-án a csillagászok nem tudták lefényképezni a Hold felszínének Littrow részét a felszínt eltakaró nagy sötét tömeg miatt.

1967. szeptember 11-én kanadai csillagászok számoltak be arról, hogy szélein ibolyaszínű fekete felhő lebegett a Nyugalom tengere fölött, pontosan ott, amelyet a NASA az első Apolló Holdra szállásra választott ki 1969-ben.

Wernher von Braun a következőket mondta 1959-ben: “olyan erőkkel találjuk magunkat szemben, amelyek sokkal erősebbek, mint amit eddig feltételeztünk, és akiknek a működési bázisa jelenleg ismeretlen számunkra.”

Az ominózus holdjelentés publikálása előtt, 1965-ben a NASA elindított a Moon Blink projektet, amelyben a világ több vezető obszervatóriuma vett részt. A NASA célja az volt, hogy adatokat gyűjt a Hold felszíne fölött repülő nagyszámú fényességről. A Moon Blink művelet egyúttal azokat a különböző szerkezeteket is vizsgálta, amelyeket a legénység nélküli műholdak fényképeztek le.

A szerkezetek közül néhány gyanúsan mesterségesnek látszott. 1953-ban a New York-i Herald Tribune tudományos szerkesztője arról számolt be, hogy egy 12 mérföld hosszú szerkezetet (feltehetően hidat) láttak a Mare Crisum kráter szélén. Ezt a szerkezetet vulkáni tevékenység okozhatta.

H.P. Wilkins brit csillagász és a világ leghosszabb ideig tartó TV-sorozatának a Sky at Night műsorvezetője, Sir Patrick Moore egyaránt beismerte, hogy a Mare Crisium kráteren az ún. híd csakúgy a semmiből tűnt fel.

A NASA Apolló Hold küldetéseinek előkészületeként pályára helyezték a hármas űrállomást, hogy fényképeket készítsen a hold néhány legérdekesebb alakzatáról. A Hold Ukert területén egy nagy függőleges alakzat áll büszkén a fénylő felszínen. A Shard becenevet kapta. Egy másik furcsa alakzat, amit a hármas űrállomás készített, az ún. Torony, amely néhány csillagász szerint több mint 1 mérföld vastag és akár 5 mérföld magas.

Miután gondosan átvizsgálta a hármas űrállomás, és korábban a kettes űrállomás által földre küldött több száz fényképet, egy amerikai szerző, George Lenord könyvet adott ki a Valaki más van a Holdon címmel. George Lenord több fényképet bemutatott a könyvben, némelyiken nagyon hosszú nyomvonalak láthatók a Hold porán. Nyomvonalak, amelyeket szerinte az idegen lények jártak ki.

David Kring szerint a Holdat nem lehet megérteni anélkül, hogy ember látogatna oda. Egy ilyen küldetés pedig sokat hozzátenne az égitest geológiai megismeréséhez is. Utoljára 40 éve, az Apollo–17 járt a Hold felszínén.

Vajon David Kring tisztában van-e a kiszivárogtatott információkkal? Ha igen, minden bizonnyal nevetségesnek találja ezeket, de kérdés, hogy a NASA valóban vállal-e egy ilyen kockázatos küldetést a fenti tények ismeretének birtokában, vagy csupán mindez egy megnyugtató állítás, hogy lecsillapítsa azon kedélyeket, melyek megkérdőjelezik, miért nem járt hosszú ideje ember a Holdon?

Az Orion űrhajó a Hold gravitációját használja majd, hogy eljusson majd a neki kijelölt helyre. Ezzel 15 százalékkal többet utazik majd, mint az Apollo űrhajói, a legénység pedig akár két hetet is tölthet a mélyűrben. A felszíni küldetéshez rovereket is tesztelnek. A küldetés azért is fontos, mert újra kőzetmintákat hozhatnánk haza a Holdról: az Apollók által visszahozott darabok túl kicsik ahhoz, hogy az égitest keletkezéséről bármit elmondjanak.

A Holdról még sok a bizonytalanság. Egyesek szerint mesterséges objektumról van szó, márpedig ha ez így van, ne csodálkozzunk azon, ha tényleg tele van földönkívülivel. De mi alighanem túlságosan kicsik vagyunk ahhoz, hogy megtudjuk az igazságot. Hát még a NASA…

Kapcsolódó videó: A Moon Rising c. dokumentumfilm, (Ébredő Hold, Hold kelte, vagy az Élet a holdon, amit a kormány eltitkol címmel is megjelent már több videómegosztó oldalon is.)

forrás: http://paranormal.hu

Article source: http://kacsa.rajtmester.hu/?p=274

Új világok

december 9th, 2013

 

Klnleges vilg kszl itt a fldn!

A helyzet az, hogy a fenti gondolat amennyire banálisan hangzik, annyira igaz – még ha áttételesen is. Az ingatlanpiac mélyrepülésének okaira itt most nem térnénk ki, hiszen az olvasó az elmúlt években bőven informálódhatott a témában. A termőföldüzlet ügyét is csak felületesen érintjük, hiszen cikkünk célja inkább a szórakoztatás, és az alábbi meghökkentő koncepciótervek kontextusba helyezése.

Nincs más út, csak felfelé

A termőföld spekuláció nyilvánvalóan a termőföldárak világszintű emelkedésére épít, amelynek két alapvető okát emelnénk ki: ez a mezőgazdaság élelmiszerár-robbanás miatti növekvő jövedelmezősége, illetve a termőföld-kínálat szűkössége. Az elmúlt negyven évben ugyanis a megművelhető területek csaknem egyharmadát nyelte el az urbanizáció és a talajerózió világszerte, és az ENSZ becslése szerint a következő száz évben a még meglévő állomány is megfeleződhet, hiába hasítunk ki magunknak egyre nagyobb területeket őserdőinkből.

Ezzel egy időben a világ népessége rohamléptekben növekszik. Az ENSZ frissített prognózisai szerint a jelenlegi 7,2 milliárdról 2025-re 8,1 milliárd fő lehet a Föld népessége, 2050-re 9,6 milliárd, 2100-ra pedig 10,9 milliárd. A növekvő lakosság élelmiszerigényét viszont egyre kisebb területen kell megtermelnünk, amely nem kis kihívást jelent.

Bolygónkon a növénytermesztésre alkalmas terület egyre értékesebb jószág lesz, sőt, egyszer csak elfogy majd. És talán nincs is messze a nap, amikor nem lesz más választásunk, mint felfelé terjeszkedni. Emellett az emberiség – többek között ugyancsak a túlnépesedés miatt – számos egyéb súlyos problémával néz szembe – így például a Föld erőforrásainak kizsigerelése, az üvegházhatás és az édesvízkészletek rohamos csökkenése. Utóbbinak döntő részét egyébként éppen mezőgazdasági öntözésre használjuk el.

Az alábbi futurisztikus tervek a fenti problémák együttes kezelésére kínálnak alternatív megoldásokat. Lássuk a jövő farmjait!

A piramis farm

A Pyramid Farmot Eric Ellingsen és Dickson Despommier “vertical farming” guru, azaz a “függőleges farm” építésének egyik világhírű szakértője tervezte.

Különleges világ készül itt a földön!
A Pyramid Farm, Forrás: nationalgeographic.com

A piramis alakú építmény számos hagyományos funkció, iroda-és kiskereskedelmi területek mellett ültetvényeknek is ad helyet. Az épületrendszer gépészete amellett, hogy számos szintet alkalmassá tesz a gyümölcs-és zöldségtermesztésre, a szennyvizet is újrahasznosítja öntöző- és ivóvíz kinyerésére, illetve az energiaellátás biztosítására. Az üvegpiramison át az éltető napfény akadálytalanul áramlik be.

Az égi mező

Gordon Graff 59 emeletes Skyfarmján a növényeket hidrokultúrás termesztésnek megfelelő körülmények között nevelnék, azaz termőföld nélkül, vízben oldott ásványi anyagok biztosításával. Talaj ugyanis nem feltétlenül szükséges, majdnem minden növény megél ilyen körülmények között.

Különleges világ készül itt a földön!
A Skyfarm, Forrás: sky-farm.com

Különleges világ készül itt a földön!
A Skyfarm, Forrás: nationalgeographic.com

Repülő csészealj-mezők Dubajban

Számos ország egyáltalán nem rendelkezik művelhető földterületekkel. Ezek sokszor hiába számítanak földünk leggazdagabb államai közé, nem vásárolhatnak korlátlanul termőföldet és importálhatnak terményeket (a logisztikai költségekről és a környezetvédelmi megfontolásokról nem is beszélve), így saját élelmiszer-ellátásukra hosszú távú megoldást kell találniuk. Itt elsősorban a közel-keleti államokra gondolunk.

Különleges világ készül itt a földön!
A Seawater Vertical Farm, Forrás: nationalgeographic.com

Különleges világ készül itt a földön!
A Seawater Vertical Farm, Forrás: nationalgeographic.com

A Seawater Vertical Farmot a tervezők Dubajba álmodták. Cristiana Favretto és Antonio Girardi koncepciója egyszerre kínál megoldást a kedvezőtlen, extrém forró éghajlat, illetve az öntözővíz és a termőföldterületek együttes hiányára. A repülő csészealj-mezőkön a tengervizet hűtésre és párásításra használnák, miközben ennek egy részét édesvízzé konvertálnák.

Uborkafolyosók

Az Oliver Foster által tervezett Vertical Farm-Type O koncepció arra az alapvetésre épül, miszerint a különböző növényeknek eltérő termőkörnyezetre van szüksége. A súlyosabb faültetvények egy autóparkolón zöldellenek, míg az épületszárnyakat összekötő függőfolyosók szőlő – és uborkafuttatásra, és egyben az épületgépészet egyes elemeinek, vagy az elektromos hálózat átvezetésére is alkalmasak. A zárt szintekre a napfényt tükrök segítségével juttatnák el.

Különleges világ készül itt a földön!
A Vertical Farm-Type O, Forrás: nationalgeographic.com

1 millió dolláros saláta

A seattle-i Weber Thompson építésziroda által tervezett Eco-Laboratory lakófunkciókat komponál zöldség- és gyümölcstermesztésre alkalmas kertekkel, melynek termésével az egész környék ellátását meg lehetne oldani. A 12 szintet elfoglaló hidrokultúrás kertrendszerben termesztett saláta és paradicsom a tervezők becslése szerint évi 1 millió dolláros nyereséget biztosítana. A tervezőcsapat szerint a koncepció gazdasági racionalitásából fakadóan akár pár éven belül meg is valósulhat.

Különleges világ készül itt a földön!
Az Eco-Laboratory, Forrás: Forrás: nationalgeographic.com

Az élő felhőkarcoló

A New York-i építész, Blake Kurasek álma egy élő felhőkarcoló, azaz a Living Skyscraper, amely ugyancsak lakásokhoz kapcsolódó kerteket vonultat fel.

Különleges világ készül itt a földön!
A Living Skyscraper, Forrás: Forrás: nationalgeographic.com

A koncepció a “függőleges kertek” (veritcal garden), a függőleges farmok szerényebb verzióját viszi tovább. A függőleges kertek megítélése egyébként már így is meglehetősen ellentmondásos, sőt, egyes építészeknél egyenesen kiveri a biztosítékot. Amellett, hogy a koncepció elméleti nagyszerűségét elismerik (a növényzet széndioxidelnyelő képessége, oxigén kibocsátása városi környezetben, stb.) az elképzelést a gyakorlatban kivitelezhetetlennek tartják, éppen a növényzet viszontagságos körülmények közötti életképtelensége miatt. A kontra érvek között olyan triviális okokat sorolnak fel, mint a magasabb régiók hőmérsékleti szélsőségei vagy a folyamatos intenzív kitettség a nap és a szél hatásainak. Ezekre a felvetésekre a függőleges farmok tervezői remélhetőleg megfelelő válaszokkal készültek.

Úttörő munka

Az alábbi, viszonylag hagyományosnak tűnő épületcsoport Chris Jacobs és Dickson Despommier építészek úttörő munkája, amely a világ csaknem első függőleges farm koncepciója.

Az épületek tetején elhelyezkedő hatalmas napkollektorok követik a nap járását, a fényt és a napenergiát maximálisan kihasználva így. Az üvegpanelek belső felületét speciális bevonattal látták el a szennyező anyagok megtapadásának és a víz kicsapódásának megakadályozására.

Különleges világ készül itt a földön!
Chris Jacobs és Dickson Despommier koncepciója, Forrás: nationalgeographic.com

Article source: http://kacsa.rajtmester.hu/?p=272

150 évig is élhetünk

december 8th, 2013

Akár 150 évig is élhetünk

Akr 150 vig is lhetnk

Akár 150 évig is élhetünk

Tudósok olyan gyógyszerek kifejlesztésén dolgoznak, mellyel akár öt éven belül elérhetővé válik, hogy az ember akár 150 évig is éljen. Az új gyógyszerek lényegében a vörösborban megtalálható reszveratrol szintetikus változatai. Erről az anyagról úgy gondolják, hogy a SIRT1 nevű protein aktivitásának felerősítése révén öregedésgátló hatású.
Az új gyógyszereket olyan betegeken tesztelik, akik rákban, cukorbetegségben vagy szívbetegségben szenvednek. Mind a 117 gyógyszert egyetlen öregedésgátló enzimen tesztelik. David Sinclair genetikaprofesszor, a Harvard Egyetem munkatársa elmondta, hogy ezek a gyógyszerek egy betegség kezelésére valók, de közben húsz másik ellen is védelmet nyújtanak; összességében pedig lelassítják az öregedést.

A célenzim a SIRT1, amely természetes úton kalóriamegvonással és testmozgással is működésbe hozható, valamint a vörösborban levő reszveratrol is képes aktivizálni, ám a szintetikus aktivátorok ennél sokkal hatásosabbak. Sinclair professzor elmondta, hogy gyógyszereik a diéta és a mozgás előnyeit ötvözik, ám a súlyra nincs befolyásuk.

A gyógyszereket már tesztelték kettes típusú cukorbetegeken és pikkelysömörrel küzdőkön, és mindkét esetben ígéretes eredmények születtek. Egérkísérletek során már azt is kimutatták, hogy azok a túlsúlyos rágcsálók, akik szintetikus reszveratrolt kaptak, kétszer messzebbre tudtak futni és 15 százalékkal tovább éltek, mint vékony társaik.

Sinclair professzor úgy véli, hamarosan ki fog derülni, hogy az öregedés mégsem visszafordíthatatlan folyamat, és akár 150 évig is vígan élhetünk, ám ehhez még számos további kutatásra lesz szükség.

forrás: http://www.tudasfaja.com

Article source: http://kacsa.rajtmester.hu/?p=268

Összeesküvés elmélet

december 4th, 2013

Az “összeesküvési elmélet” elmélete

Legitimnek tekinthető az az összeesküvési elmélet, amely az emberek szükséges és jogos tájékozódási igényét elégít ki egy olyan korszakban, amikor mindent áthat a túlméretezett közéleti titkolódzás, a közérdekű adatok indokolatlanul hosszú időre és nagy terjedelemben való titkosítása. Az arányos mértékű titkosítás természetes és elfogadható. A méretein túlfeszített viszont a jogállamiságot gyengíti, és a jog uralmát ássa alá, mert elősegíti a közérdeket sértő cselekmények rejtegetését, s akadályozza azok elkövetőinek a törvényes felelősségrevonását. A hatalommal való visszaélésnek ezt a formáját mérsékli igazságkereső embertársainknak az az erősödő törekvése, hogy a hiányzó ismereteket saját erőfeszítéseikkel, kutatómunkájukkal, logikai és más módszerekkel pótolják, s az egyre többször elfogadhatatlan hivatalos álláspontokat megalapozottabb alternatívával, jobban alátámasztott elemzésekkel váltsák fel.

Idézet: Drábik János Az emberközpontú világrend című műve, 22. oldal.

Article source: http://kacsa.rajtmester.hu/?p=265

Mars városok?

december 1st, 2013

ELREJTIK ELŐLÜNK A MARSOT! VÁROSOKAT TAKAR EL A NASA?

NASA leplezs

NASA leplezés

David Vose készített egy videót, melyről biztosan állítja, hogy “nem vicc”, és azt is mondja, hogy a látható kép valós, és hogy mindez felfedi a hatalmas NASA leplezést az eredetileg a Marsról érkező képeken.

Bemutatja a NASA Marsról készült képeit, melyek a “valódi Mars fotók a NASA javítások nélkül”, ahogy Vose mondja, miközben kiderül, hogy a NASA szándékosan megváltoztatta a képeket, hogy egész marsi városokat rejtsen el.

Ez nem olyan, mint más Mars videók, nem sziklák láthatóak, melyek úgy néznek ki, mint például egy gyík. Ezek valódi képek, színeiben módosítva és megfelelő fénnyel ellátva. Továbbá el lett távolította a piros és barna szín, mellyel a NASA festette meg a képeket.

A Mars éppen úgy lakott, mint a Föld, ugyanolyan városokkal és civilizációval, mint a miénk. Úgy tűnik, hogy ők is Emberek. Hogy van-e tudomásuk a létezésünkről, nem tudható. De mi most már tudunk az övékről!

Az “eredeti” Mars fotó:

Eredeti Mars fot

“Eredeti” Mars fotó

A Vose által módosított Mars fotó:

A Vose ltal mdostott Mars fot:

A Vose által módosított Mars fotó:

Nos ellenőrzésképpen Vose állításait, az “eredeti” Mars fotót letöltöttük és eltávolítottuk a vörös és a barna színt, amely úgy tűnik, mintha valóban takarásként szolgálna a képen. Az eredmény alább látható, a felszíni geometrikus formák és szabályosságok mind rajta vannak az űrügynökség “fotóján”, valóban elrejtve. Bárki leellenőrizheti, ha a képet letölti innen: letöltés

Az általunk módosított kép:

Az ltalunk mdostott kp

Az általunk módosított kép

A kép módosításához a Gimp grafikus program (ingyenes) lett használva, mely mint látható, tökéletesen megfelel a célra.

Mint mindig, az olvasónak magának kell eldöntenie, hogy egyetért-e Vose állításaival, vagy sem. Akinek kedve van hozzá, töltse le a képet, és némi próbálgatás után hasonló eredményre juthat.

 

 

 

Forrás: ujvilagtudat.blogspot.hu

 

Article source: http://kacsa.rajtmester.hu/?p=259