Archive for the ‘magyarság’ Category

Karaul Koppányról

augusztus 31st, 2015

Karaul Táltos hagyatéka

Géza- Vajk- Koppány Karaul táltos szavaival:

“Aranykopjások” FővezérségeAranykopjások főkincstárnok
Buzsák-Tatárvár
Történelmi feljegyzés
Készült: 2002. év szelek havának 12. napján

 

Szalárd Fejedelem vér-örökén, Tar-Zerénd fia Koppány vértanú halálának, meggyilkolásának, felnégyelésének valóságos történelmi okai. Szellemének üzenete a ma élőknek és az utánunk következő ősturáni Szittya nemzedékeknek.

Taksony fia Géza Nagyfejedelem uralkodása idejében a Hadak útjára tér Zuárd fia Tar-Zerénd. Zerénd fia Koppányt választják meg Somogy-ország az Ormánság és a Száván túli területek Pajzsra emelt fejedelmének. A hatalmas nagy kiterjedésű szállásterület nem csak gazdagságot, de igen sok csatás batirt /vitézül harcoló/ katonát is biztosított, amit elődeinktől örököltek.

Koppány Fejedelem feladata volt biztosítani a visszaszerzett Hon és nemzet, Dél-délnyugati védelmi rendszert az Írottkőig! Ő volt Géza Nagyfejedelem bal-szárny vezére, ősi szóval jelölve /bal dogri khán/. Az Észak-északnyugati országrészek, szállások védelmezése Tarkács úr vér örökén Lébény vezér a jobb szárny /jobb dogri khán/ volt, amíg a Hermánok álnok módon meg nem gyilkolták. A Derék had vezérlése a Nagyfejedelem tisztsége volt, amíg az ősi hadirend és törvényeknek helye volt a Szittyák egyet akarásában! Géza Fejedelem, Taksony Vezérfejedelem hirtelen eltávozása után kezdetét vette az a történelmi taktikázás, hogy az új Fejedelem, Róma, Quedlinburg és Bizánc kegyeibe is kedvezni kíván, annak érdekében, hogy a megváltoztatott Ősi Törvényekkel az esetlegesen hirtelen bekövetkező halála után fiának, Vajknak biztosítani tudja a Vezérfejedelemséget. Amíg Sarolta Fejedelem asszony élt, addig Géza ezen ügyeket titkolta. Az új felesége Adalheid mellett, aki a Quedlinburgi német-római császárnak volt unokahúga, már mindent meg merészelt tenni! Vezéreink és az előkelők meggyilkoltatásától sem riadt vissza. Sarolta Fejedelem asszony apját, Erdélyi Gyulát a Szakrális Fejedelmet Esztergomba hívja vezéri tanácskozás ürügyén. Foglyul ejti és rövid idő múlva, Adalheid és a német császár titkos támogatásával meggyilkolják! Róma és Quedlinburg terület hódító érdekeinek mar csak egy fejedelem, áll útjukban az erőskezű Tar-Zerénd fia Koppány, a konok, keményfejű, a Somogy-országi Vérszerződést hűséggel követő Nagyúr.

Egész seregével /24.000 fő/ áll ellen Róma és Quedlinburg térhódítási szándékainak, amit még a Karolingok idejében fondorlatosan elterveztek..! Quedlinburgban, Augsburgban és Rómában kitervelték, hogy Koppányt rá kell venni szűk kíséretével, hogy az ősi szokás szerinti Nyári Napforduló ünnepsége után, Vajk és az őt segítők kíséretében Esztergomba menjen, ahol Karoling Keresztény szertartással Koronás Fejedelmi királlyá választják és megtanácskozzák az ország további fontos ügyeit. Barantázó Karaul Fürkészek jelentették, hogy a nyugati gyepükön túl nagy készülődés van. Koppány bízik Géza fia Vajk adott szavában és megparancsolja, hogy a Veszprém melletti Sólyi mezőről a seregek térjenek vissza szállásaikra. Minek után Koppányt rászedték, hogy csak pár előkelőt és kisszámú fegyveres kíséretet hozzon magával, Esztergomba vonultak. Eközben titokban Gizla, Bajor hercegnő a Bajor Király lánya, Vajk jegyese, Veszprémbe 10.000 fős nehéz vértest, Adalheid tanácsára Esztergom köré további 10.000 főt vonultatnak fel. A Vezérfejedelem szállása köré telepítik le őket, minden Szittya Magyarnak az ősi jogon bírt szállásaikról el kell költözni!

Erdélyi Gyula meggyilkolása és Koppány foglyul ejtése után váratlanul meghal Géza Nagyfejedelem!?

Ezt követi nagy sietséggel Vajknak a nyugati zsidó-keresztény szertartással megkeresztelése és ezt követően a Német-Római Császár és a II. Szilveszter pápa szentesítésével királlyá koronázása! Koppányt négyfelé vágva meggyilkolják, kíséretét felkoncolják. Vajkot és Gizlát erős vértes kísérettel Fehérvízvárra menesztik, és fogva tartják, amíg a Somogy-országi magyaroknak színe-javát lemészárolják. Koppány Fejedelem testét az ország négy részébe szétviszik lrettentésként.

Keresztény diadalként 5 évig ujjonganak Európában!!!

Az ősi Hont több mint 40,000 idegen vértes sereg és fanatikus, kegyetlen hittérítő lepi meg! Már nincs védelmező sereg, aki tud elbujdosik láperdők mélyére. Az évekig tartó nemzetpusztító, ország-rabló tevékenységeket tovább tetézi, hogy a pápa tanácsára, Vajk-István király parancsára elégetik az ősi írott krónikáinkat, halálbüntetés és vagyonelkobzás terhe mellett megtiltják annak használatát, lerombolják ősi Napszentélyeinket és azokat, aki ehhez mégis ragaszkodnak, kivégzik, karóba húzzák, vérebekkel marcangoltatják széjjel!!!

Vajk-István miután rádöbben iszonyú tetteire, megroppan lelkében, de mar túl későn!

Rómából, Quedlinburgból, Passauból, Bizáncból érkeznek olyan szerzetesek, akik alig beszélik nyelvünket, de hittérítésben, kegyetlenkedésben élen járnak minden gonosz előtt!!!

Jönnek Bajor, Szász, Germán, Frank, Itáliai, Bizánci, Szláv érdekek szószólói. Róma és Bizánc tanácsára megjelennek a rabbik is!!! Mind harácsol, gyilkoltat és az új királytól jogot, címeket kapnak cserébe!

Ilyen sorsra jutott ATILLA-ÁRPÁD büszke ősi népe! Elhagyta nemzetvédő ősi törvényeit, erkölcsét ősi Egy Igaz Isten tisztelését!

A jövevények a maguk írásával, lelkével, hamis történelmi krónikák írását terjesztik a jövő nemzedékeinek számára!!!

Ezek a hamis krónikák azt a hazug szellemiséget sugallják, terjesztik, hogy az ős turáni Szittya fajták megmaradása érdekében kellett felvenni a nyugati kereszténységet, ami biztosítéka volt megújulásunknak.(?)

Ha a Bizánci kereszténységet, Iszlám vagy Buddha hitét vesszük fel, akkor elvesztünk volna??? Igen

nyugat térhódítóinak minden esetre! Az ősiség megtartása, védelmezése nem tette volna lehetővé, hogy a dicső emlékű ATILLA-ÁRPÁD-KOPPÁNY népe szolga legyen és ősi honunk, ősműveltségünk ebek, rabló népek kénye- kedvére, mára megismétlődve elvesszenek!!!

A Szeri pusztán a Vérszövetség Törvényeit nem azért erősítették meg, hogy törvényszegő, nemzetáruló,

idegen szolgaságba vigye Szittya fajtánkat! Másolatban mellékelten csatolva az egyház által kitalált Koronázási ügy, ami csak arra szolgált, hogy a tétovázókat megtévesztve hitelesítsék a szertartást, öröklési jogokat.

Az ősi Táltos Iztan-Hu Napisten Koronát keleten készítették, és az ékesítette ITIL TAN-HU KHÁN fejét, Batbaján Bezmer Ghagánt, Álmos fia ÁRPÁDOT is ennek birtokában kellett volna Pajzsra emelt Vezérfejedelemmé választani, azonban Baján Khagán idejében Nagykároly hadai elrabolták! Szilveszter pápa az őt hatalomra juttató német császár parancsára adta vissza. A 16 társzekérrel elhurcolt ősi ereklyés tárgyainknak a nagy része még a mai napig is idegenek birtokában vannak!! Az Égi Táltos Tan-Hu Khán Koronájának, égi kardnak, Tan-Hu Khán választásnak helyét, részletes leírását mellékelve közlöm. A szertartást i.sz. előtt 216. évben Cin.Shi Huang Ti császár krónikása jegyezte le aprólékosan.
A jelen feljegyzést készítette az őrző

Tokmak Karaul Táltos,
Koppány élő ivadéka.

Közzétéve: 2015.08.31. Eredeti írásmóddal.

Karácsonyi fohász

december 24th, 2014

Csillagod fényével

Világosítsd Uram, a mi szép hazánkat,

Hogy láthassuk mi is a’ mi Krisztusunkat.

Magikot az Isten legjobban szerette,

Sok nemzetek között magának jegyzette.

karacsonyi_pecsethenger

Karácsonyi pecséthenger

 

E régi magyar fohásszal kívánok minden kedves Olvasómnak és Barátomnak, ismerősnek és ismeretlennek csillagfényes, boldogságos Karácsonyt!

 

A fohász forrása: martonveronika.blog.hu

Hunok földjén a felbérelt Iszlám Állam ellen

október 12th, 2014

Őseink földjén rokonainkat mészárolják, házaikat, őstörténetünk utolsó maradványait felégetik. Mai, idegen hatalmakat kiszolgáló történészek, antropológusok merev elzárkózásának köszönhetően, itthon gyakorlatilag teljes tudatlanságból eredő közönnyel bámuljuk a szírek, vagy éppen a szíriai kurdok kétségbeesett küzdelmét.

A városok neve, a nyelvi sajátságok, a feltárt, mozaikokból összerakott, összecsengő történelmi események hangját ma fegyverek dörgése, gyilkos kések fémes, sikoltó hangja nyomja el. De nézzük csak meg kissé figyelmesebben, ma miféle nép kényszerült arra, hogy utolsó csepp véréig védje földjét, mentse asszonyait, gyermekeit. Egyáltalán honnan indult és mi a célja a felbérelt gyilkosok támadásának?

kurdok_lakta_területek
(MTI)

A kurdokról például a hétköznapok rohanásában legfeljebb annyit tudunk, hogy harcolnak. Közös eredetünk kutatásához hiába forgatjuk a mai történelemkönyveket, lexikonokban, vagy akár a népszerű és legegyszerűbben hozzáférhető Wikipedián is mindössze ennyit tudhatunk róluk:

A kurdok eredetileg ázsiai népcsoporthoz tartoznak. Jelenleg Irán, Irak, Szíria és Törökország földjén elterülő Kurdisztán őslakói. Kurd közösségek élnek Libanonban, Örményországban, Azerbajdzsánban is. A kurdok számát 27 millió és 37,5 millió közé teszik, legnagyobb számban (11,4-15 millióan) Törökországban élnek. Etnikailag rokonságban állnak más iráni (perzsa) népekkel. A kurd nyelvet beszélik, amely az indoeurópai nyelvcsaládon belül az iráni nyelvekhez tartozik, de nem egységes, elkülönült dialektusainak némelyike nyelvészetileg elég önálló ahhoz, hogy nyelvnek lehessen nevezni. A nép eredete bizonytalan.

kurd

Hogy mennyire “bizonytalan” a kurd nép eredete, ahhoz mindössze a legkorszerűbb módszerekkel végzett genetikai vizsgálatokhoz kellene visszanyúlni. Többek közt Bogácsi-Szabó Erika felmérései alapján a 10. századi magyar minták egy csoportban térképeződnek a „török”, „kurd”, „palesztin”, „szír”, „iraki”, „észak-oszét”, „azeri”, „komi” populációkkal, amely csoport egy közép-ázsiai populációkat is magába foglaló kisebb, illetve a nyugat-európai populációkat magába foglaló nagyobb csoport között helyezkedik el.

Aki pedig nem óhajt tudomást venni a tényekről, annak érdemes Magyarországon élő kurd testvéreinkkel néhány szót váltani. A nálunk élő kurdok, akik Szent Földjükről menekülni kényszerültek, óvatosan bocsátkoznak beszélgetésekbe velünk. Jól tudják, a rokonság az évszázadok során szinte ismeretlenné vált a magyar nép számára. Ám ha valaki legalább halvány közös történelmi ismeretek birtokában próbál beszélgetésbe kezdeni velük, igazi testvérként megnyílnak és feltárják előttünk a tényeket a maguk teljes rettenetes valóságában. Borzalmakról számolnak be.

Az ISIL maga a palackból kiszabadult szellem. Pontosabban nem is szellem, hanem szörny. Az Iszlám Állam létrejöttének és külső megerősítésének egyetlen célja a népirtás. Kurdok lakta szír faluk kerekednek útra, menekülnek az állat módjára kegyetlenkedő gyilkosok karmai közül. Legfrissebb hírek szerint például Kobane városát érte gyilkos támadás. Ez a város egy a sok borzalmat megélt települések közül – mondhatnánk, csakhogy az útjelző tábla különös dologról árulkodik.

hun1
Fotó: Daily News

Véletlenek nincsenek. Testvérnépeinket gyilkolják, az éppen csak halványan derengő őstörténelmünk maradványainak utolsó darabkáit eltűntetik. Anyagias világunkban okokat keresünk az értelmetlen pusztításra, fél információk birtokában készségesen el is hisszük, hogy az olaj megszerzéséért folyik a harc. De már régen többről van itt szó: ősi gyökereink eltitkolásával, büszke népünk sárba tiprásával a manipuláció hihetetlenül egyszerűvé vált. A folyamat hatására pedig ma bambán, legfeljebb sajnálkozva vesszük tudomásul a testvérnép irtásáról szóló híreket:

Harminckét szíriai állampolgár zsúfolódott be egy szabadkai rendszámú kisbusz rakterébe, a járművet Mórahalom határában állították meg a rendőrök csütörtök délután – tájékoztatta a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője pénteken az MTI-t.

Az Iszlám Állam ellen demonstráltak kurdok Budapesten – Budapest, 2014. október 9. MTI – Résztvevők a budapesti Kossuth téren a Kurdisztáni Információs Központ Iszlám Állam elleni tüntetésén

kurdok1
MTI Fotó: Marjai János

Washington, 2014. október 10., péntek – Az Egyesült Államok csütörtökön kilenc légicsapást hajtott végre az Iszlám Állam (IÁ) terroristái állam ostromolt észak-szíriai Kobani városnál – közölte az amerikai középső parancsnokság, amelyhez a Közel-Kelet tartozik.

Az ősi történelmünket legalább felszínesen ismerő olvasóknak nem kell túl sokat gondolkodni, hogy a zűrzavarosnak tűnő hírek sorai értelemmel teltekké váljanak: bizonyos népcsoport érdeke szerint létrejött az Iszlám Állam. Ez a népcsoport pénzzel és fegyverekkel támogatást nyújtott a vérengzéshez, most pedig “segítő” kezet nyújt a porig bombázáshoz.

Ez az állam fél. Ijesztően inog az általa kitalált, hazug világkép minden szegmensének lába, ezért számára semmi se drága. Gyilkol és népeket pusztít, kreált “meséket” kitalálva ringatja a tudatlanokat. Közben éberen őrzi az álmot és egyre azon mesterkedik, hogyan tudja az újabb meséket újabb valósággá változtatni.

Forrás: magyarno.com

Tudatváltás 2012

augusztus 7th, 2013

Megdöbbentő írás, amit érdemes elolvasni! Hogy tudd, mi ,mért történik.

 Válts velünk egy fokozattal feljebb…
500 trillió dollár
/Rotschildok , Rockefellerek meg a Schwartz ( Soros ) Gyuri bácsi…/
Egy kiegészítés: A Magyar Nemzeti Banknak semmi köze sajnos a Magyar Államhoz.

A Baseli központi jegybank rendelkezik fölötte hatáskörrel, ami érdekes módon magántulajdon, a Rotschild családé, akiknek a becsült osztatlan családi vagyona 500 trillió dollár. Nem vitatéma, gondolatébresztő. Read more »

Népirtás a magyarság ellen

május 6th, 2012

A mai napon országszerte megtartott ballagások ellenére is körülbelül félezer nemzeti radikális és helybeli lakos vett részt azon a demonstráción, amit a Jobbik rendezett a Borsod megyei Berzéken szombat délután.

A mai napon országszerte megtartott ballagások ellenére is körülbelül félezer nemzeti radikális és helybeli lakos vett részt azon a demonstráción, amit a Jobbik Magyarországért Mozgalom rendezett a Borsod megyei Berzéken szombat délután.

Mint ismeretes, az 1070 lakost számláló településen egy hónappal ezelőtt cigánybűnözők csoportja bestiális kegyetlenséggel gyilkolt meg egy helyi lakost, a 45 éves Nagy Józsefet.

Az országos média természetesen igyekezett elhallgatni az esetet, ezért döntöttek úgy a településen élők, hogy a Jobbikhoz fordulnak. A párt képviselői teltházas lakossági fórumon tájékozódtak a kialakult helyzetről, s döntöttek a figyelemfelkeltő demonstráció mellett. Az eredetileg 17 órára beharangozott rendezvény a jobbikos megmozdulásokat immár hagyományos jelleggel övező kiemelt rendőri figyelem és igazoltatás miatt némi csúszással kezdődött.

Demonstráció Berzéken

Nem a Jobbik akar polgárháborút

A jelenlevők egyperces néma főhajtással emlékeztek a cigánybűnözés újabb áldozata előtt, majd a Himnusz eléneklését követően Jakab Péter, a Jobbik miskolci közbiztonsági szakpolitikusa szólt a tömeghez. A képviselő beszédében rámutatott a megye cigány lakosságának növekvő arányára, s arra, hogy Borsod jövője azon áll vagy bukik, hogy a mindenkori hatalom hogyan viszonyul a cigányproblémához.

A politikus kiemelte, pénz helyett ideje erőt mutatni a cigányság felé, erre pedig csak a Jobbik képes, hisz csak a párt programjában szerepel a csendőrség az önfenntartó börtön, a bentlakásos iskola megvalósítása. A politikus utalva az elmúlt hetek „polgárháborús” hecckampányára elmondta azt is, nem a Jobbik akar polgárháborút, hanem az a Fidesz és az az MSZP, amely évtizedek óta uszítja a cigányságot, miközben a többségi társadalmat magára hagyja, önvédelmi reakcióit pedig igyekszik megfojtani.

Jöjjön Berzékre a bíró!

Balla Gergő országgyűlési képviselő a hatóság erélyes fellépését sürgette a cigánybűnözőkkel szemben, mondván megálljt kell parancsolni a magyarság lemészárlásának. A törvénytisztelő embereket a cigányok ma megfélemlítik, ugyanakkor a demonstráció azt mutatja, a jobbikosok nem félnek – jelentette ki a honatya felhívva a figyelmet a helyi közösségek összefogásának fontosságára.

Balla kitért a Cozma-perben született rendkívül enyhe ítéletre is, melynek kapcsán a képviselő meghívta Berzékre az érintett bírót, egyben a legsúlyosabb büntetés kiszabását kérte a berzéki gyilkosokra. Végezetül arra kérte a közvéleményt segítsék anyagilag is az árván maradt családot, melyben a Jobbik frakció is élen fog járni.

Nem hátrálhatunk tovább

„Nemcsak Borsodnak, de Hajdú-Biharnak is elege van a cigánybűnözésből!” Ezt már Kukcsár Gergely, a Jobbik Hajdú-Bihar megyei elnöke mondta, aki arra világított rá, hogy egyre több településen lép „nagykoalícióra” egymással a rendőrség, a bűnözők és az adott önkormányzat. Példaként Konyár községet hozta fel, ahol a helyeik már csak a Jobbikban bíznak, TEK helyett pedig sokkal szívesebben látnák a csendőrséget.

Heves megye elnöke, Dudás Róbert a legnagyobb problémának azt látta, hogy a nincs rend, de a kormány ennek az ellenkezőjét hiszi, és ezt próbálja sulykolni a lakosságba is. Ezzel a hatalom a rendetlenséget pártolja – mondta a Jobbik heves megyei frakcióvezetője, aki szerint a kormány politikai megfontolásból támogatja a cigányságot, a Gárda vegzálásával pedig a bűnözőket támogatja.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye képviseletben Bakó József megyei elnök egy Wass Albert idézettel szemléltette, milyen pusztulás vár Magyarországra, amennyiben a napjainkban tartó rendkívül káros társadalmi folyamatok nem változnak. Bakó szerint ezeket a folyamatokat meg kell állítani, „gyermekeink, unokáink érdekében nem hátrálhatunk tovább”.

Orbán és Gyurcsány nem jött el

A szomszédos megyék elnökei után a Jobbik országos alelnöke, Gyüre Csaba mondott rendkívül szenvedélyes beszédet. „Berzék tragédiája a család, de egyben a nemzet tragédiája is. Elég volt!”- jelentette ki az országgyűlési képviselő, aki hiányolta, hogy a holokauszt és a romagyilkosságok nagy „emlékezői” Orbán Viktor, Gyurcsány Ferenc és Sólyom László nem jöttek el Berzékre.

Pedig lett volna mi ellen demonstrálniuk, hiszen az elmúlt két hétben is tucatnyi magyar embert öltek meg – fogalmazott Gyüre, aki szerint miközben Orbán az egyenruhás bűnözés és az államadósság üldözésével van elfoglalva, az emberek a rend társadalmát várják. Ezzel kapcsolatban a politikus rámutatott arra is – utalva a tüntetésen megjelent szép számú gárdistára –, hogy Orbán Viktor Strasbourgban korán jelentette be a paramilitáris alakulatok felszámolását, a törekvés ugyanakkor jelzi, hogy a Fidesz számára nem a cigányterror a fő probléma, hanem a Jobbik. Beszéde zárásaként a képviselő elmondta, nem a magyarok a rasszisták, hanem azok a cigányok, akik puszta szórakozásból ölnek magyar embereket.

Népirtás a magyarság ellen

A szónokok sorát Sneider Tamás zárta. A párt országos alelnöke a sorozatos magyarellenes gyilkosságok kapcsán magyar holokausztról, modernkori népirtásról beszélt, melyet a kormány nem akadályoz meg, hisz komoly rendőri erők csak akkor jelennek meg az ország bűnügyileg frekventált vidékein, ha ott a Jobbik rendezvényt tart. Ő maga azért „járkál” rendszeresen a Heves megyei Kerecsenden, hogy így érje el a rendőri jelenlétet.

Sneider, az Országgyűlés Szociális Bizottságának elnökeként tűrhetetlennek nevezte, hogy a cigányság az Orbán-kormány által rájuk fordított 120 milliárd mellett annak a többszörösét veszi fel szociális juttatások formájában. Emellett mérhetetlen károkat okoznak a közüzemi szolgáltatások lopásával – tette hozzá –, annál is inkább, mert az okozott kárt a szolgáltatók beépítik a rendesen fizetők számláiba. A legnagyobb problémát azonban abban látta a politikus, hogy a közbiztonság hiánya miatt ma már nem kifizetődő termelő munkát végezni, hisz a befektetett munka eredményét mások aratják le.

A népes hallgatóság a beszédek után fegyelmezett rendben végigvonult Berzék község főutcáján, majd az emlékezők az árván maradt család jelenlétében mécseseket gyújtottak a gyilkosság helyszíne előtt.

Végezetül a berzékiekkel kiegészült jobbikosok sora elindult, hogy megkoszorúzzák Nagy József végső nyughelyét. A temető méltóságteljes csendjét a „Boldogasszony Anyánk” éneke és a „Miatyánk” törte meg. Ezt követően a megjelent politikusok és szimpatizánsok kifejezték részvétüket Nagy József özvegyének és árván maradt kislányának.

A közel kétórás rendezvényt követően a lakosság legnagyobb bánatára a rendőrök népes hada elhagyta a települést, ugyanakkor a Jobbik harcedzett tagsága felajánlotta, ha a cigányterror miatt késlekedik a hatósági intézkedés, a lakók hivatkozzanak nyugodtan arra, hogy jobbikosok járkálnak a településen, s a rendőrség gyors reagálása garantáltan nem fog elmaradni.

Közvetlenül a tüntetés után az egyik jelenlevő ellen a rendőrség szabálysértési eljárást indított, mivel állítólag “bebizonyosodott” – rendőrségi felvétel szokatlanul gyors kielemzése után –hogy a rendezvény alatt, egy kisebbséget “szidalmazott”.

barikad.hu

Article source: http://barikad.hu/nepirtas_a_magyarsag_ellen_a_ciganybunoezes_ellen_demonstraltak_berzeken-20120505